Εγκατάσταση σκαλωσιάς στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου (ΦΩΤΟ)
Άρχων (7718 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Εγκατάσταση σκαλωσιάς στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου (ΦΩΤΟ)

Τήν Τρίτην, 9ην /22ραν Μαρτίου 2016, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείᾳ τοῦ Πόντου μαρτυρησάντων (π.ἡ.) καί Ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐγένετο ἡ ἐγκατάστασις τῆς σκαλωσιᾶς διά τήν ἐργασίαν τῆς προστασίας, στερώσεως, ἐνισχύσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, συμφώνως πρός τήν μελέτην, τήν ἐκπονηθεῖσαν ὑπό τῆς Διαγνωστικῆς Ἐπιστημονικῆς ὁμάδος τοῦ Ε.Μ.Π. ὑπό τήν ἐποπτείαν καί τόν συντονισμόν τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων καί τήν Δοξολογίαν διά τήν Ὀνομαστικήν ἑορτήν τοῦ Μακαριωτάτου, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔλαβε χώραν μία σεμνή τελετή ἔμπροσθεν τοῦ νοτιοδυτικοῦ τοίχου τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου. Εἰς ταύτην ἐπαρουσιάσθη καί ἐγκατεστάθη ἡ σκαλωσιά τῶν ἐργασιῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, του Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς καί τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου, παρουσίᾳ τῆς καθηγητρίας κ. Μοροπούλου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε καί ὅλων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εὐθύς ἀμέσως ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα διά τήν συνέχισιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων