Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (9168 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν Μαρτίου 2016, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν καί Προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν τό γεγονός τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων ὑπό τῶν εὐσεβῶν αὐτοκρατόρων Θεοδώρας τῆς Αὐγούστας καί Μιχαήλ τό ἔτος 843 μ.Χ. μετά ἀπό τόν ἕνα καί πλέον αἰῶνα ἀπηνοῦς διωγμοῦ ἐναντίον αὐτῶν.

Διά τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ τό γεγονός τῆς ἐνσαρκώσεως, ἐνανθρωπήσεως καί κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐπί γῆς ἐμφανίσεως Αὐτοῦ καί τῆς μετά τῶν ἀνθρώπων συναναστροφῆς. Ἄρνησις τῶν ἁγίων εἰκόνων κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, σημαίνει ἄρνησιν τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Α’ Ὁ Ἑσπερινός.

Τό γεγονός τοῦτο ἑώρτασε ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς ἀναγνώσεως  τῆς Θ΄ Ὥρας τήν 2.00 μ.μ. ὥραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί συνεχίσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προϋπαντήσεως καί θυμιάματος καί προσκυνήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί διά προσκυνήσεως τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Ἀρχιερέων εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, κρουομένων τῶν σημάντρων, προσφορᾶς τοῦ  θυμιάματος, τῶν Ἀνοιξανταρίων, τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ τελεσθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἀνῆλθεν εἰς τήν μετάνοιαν αὐτῆς ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηριακῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Β’ Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς

Τήν 7.00’ π.μ. τῆς Κυριακῆς, 7ης/20ῆς  Μαρτίου 2016, ἤρξατο ἡ Πατριαρχική συνοδεία ὑπό τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον νά κατέρχηται, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, ἅμα τῇ εἰσόδῳ, ὁ Μακαριώτατος προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί ἀνῆλθεν εἰς τόν Γολγοθᾶν, λόγῳ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων τῶν Λατίνων καί εἰσελθών εἰς τό Καθολικόν, ηὐλόγησεν καί ἐνδυθείς μανδύαν, ἀνῆλθεν εἰς τόν Θρόνον, ὅτε καί οἱ ἱερεῖς, τῶν σημάντρων κρουομένων, προσῆλθον καί «ἔλαβον καιρόν». Ἄκολούθως «ἔλαβε καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος  καί εἰσελθών εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἠσπάσατο τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς.

Ἐνδυθέντος τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων μετά τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων, ἐξῆλθεν εἰς τό Καθολικόν, ἔνθα καί ἤρξατο ἡ θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου,  Καττάρων κ. Μακαρίου  καί τοῦ Σεβασμιωτάτου πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν διακόνων π. Μάρκου, Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τοῦ εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ δοκίμου Γεωργίου καί ἄλλων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τῆ συμμετοχῇ εὐσεβοῦς ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου καί προσκυνητῶν.

Τῆς ἀναιμάκτου θυσίας προσενεχθείσης καί Ἀπολύσεως γενομένης, ἤρξατο ἀπό τοῦ σολέως τοῦ Καθολικοῦ διά τοῦ «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν Ἁγίων» ἡ λιτανεία τῶν Ἁγίων Εἰκόνων πρός διαδήλωσιν τῆς νίκης αὐτῶν διά τῆς περιφορᾶς ἐκ γ’ πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό τροπάριον «Τήν Ἄχραντον εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν, Ἀγαθέ» καί διά τῆς περιφορᾶς ἀνά τά προσκυνήματα πέριξ τοῦ Καθολικοῦ ἐξωτερικῶς.

Τῆς λιτανείας πληρωθείσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως καί τό Συνοδικόν τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Τριῳδίου διά τοῦ «αἰωνία ἡ μνήμη» τοῖς ἀναπλάσασι τάς Ἁγίας Εἰκόνας  καί  τοῦ «ἀναθέματος» τοῖς μή σεβασθεῖσι ταύτας.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *