Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ουγγαρία (ΦΩΤΟ)
Άρχων (9217 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ουγγαρία (ΦΩΤΟ)

Τήν Δευτέραν, 10ην/23ην Μαΐου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤρξατο τῆς ἐπισήμου  Αὐτοῦ ἐπισκέψεως εἰς Οὐγγαρίαν ὡς προσκεκλημένος τῆς Κυβερνήσεως τῆς χώρας αὐτῆς.

Εἰς τό ταξίδιον τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος συνοδεύεται ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἑταιρείας El-Al εἰς Βουδαπέστην, τήν 9.15 π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας τῆς Δευτέρας.

Εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ἐνθέρμως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστροουγγαρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀρσένιος ὡς Ἀνώτατος Σύμβουλος τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὐγγαρίας κ. Zοltán Csallόközi καί ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Géza Mihailyi, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Οὐγγαρίαν κ. Δημήτριος Γιαννακάκης, ὁ Πρόξενος κ. Λουκᾶς Τσῶκος καί ἄλλοι παράγοντες τῆς Οὐγγρικῆς Κυβερνήσεως, ὡς ὁ κ. Miklos Soltes, State Secretary for Civil and Church Affairs / Γενικός Γραμματεύς τοῦ Τμήματος Διεθνῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς  Κυβερνήσεως

Εἰς συζήτησιν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐρωτηθείς ὁ Μακαριώτατος ὑπό τοῦ κ. Soltes, ὡμίλησε περί τῆς σημασίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὡς στέγης προστασίας τῶν Χριστιανῶν κατοίκων τῆς Ἁγίας Γῆς καί περί τοῦ θρησκευτικοῦ καί κοινωνικοῦ status τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Βουδαπέστης, προπορεύσει τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως, ὁ Μακαριώτατος προσῆλθεν εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς διαμονῆς αὐτοῦ Novotel.

Mετά τό μεσημβρινόν γεῦμα ἐν αὐτῷ καί τήν μεσημβρινήν ἀνάπαυσιν, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν Πρωτοπρεσβύτερον Οὐγγρικῆς καταγωγῆς π. Στέφανον τῆς Μητροπόλεως Αὐστροουγγαρίας, νοσηλευόμενον εἰς τό Κέντρον Θεραπείας καί Ἀποκαταστάσεως Βαρείων Παθήσεων τῆς τῆς πόλεως τῆς Βουδαπέστης. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην  διημείφθη ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ἐπιτελουμένου ἀνθρωπιστικοῦ ἔργου τοῦ νοσοκομείου τούτου καί περί τῆς δυνατότητος συνδέσεως καί συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Four Homes of Mercy ἐν Βηθανία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος προέστη Δοξολογίας εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τοῦ πρώτου Οὔγγρου Χριστιανοῦ Βασιλέως, τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστροουγγαρίας κ. Ἀρσενίου, τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως ταύτης καί τῶν ἐνοριτῶν αὐτῆς, τῇ παρουσίᾳ δέ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Οὐγγαρίαν κ. Δημητρίου Γιαννακάκη, τοῦ Προξένου κ. Λουκᾶ Τσώκου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Géza Mihailyi, τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος κ. Γεωργίου Κουκουμτζῆ καί τῆς Συμβούλου κ. Μάρθας Πολιτίδου.

Εἰς τάς προσφωνήσεις εἰς τό τέλος τῆς Δοξολογίας ταύτης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστροουγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἀνεφέρθη εἰς τάς δυσκολίας, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ ἐν Βουδαπέστῃ Ἑλληνική Κοινότης καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία  τῆς Ἁγίας Γῆς, ἡ ὁποία ἐποτίσθη διά τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, δέεται ὑπέρ τῆς ὑπερβάσεως τῶν δυσκολιῶν αὐτῶν διά τοῦ παραδείγματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ ζωή ἐν τάφῳ» καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν καί ὁ Ὁποῖος εἶπε «μή φοβοῦ, τό μικρόν ποίμνιον» καί ἐδίδαξε νά ἔχωμεν «ὑπομονήν ἕως τέλους». Διά τῆς ὑπομονῆς ταύτης θά ἔχομεν τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί τήν ὑπέρβασιν ὅλων τῶν δυσκολιῶν ἡμῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί εἰς παράγοντας τῆς Οὐγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας καί εἰς μέλη τῆς Κοινότητος δεῖπνον εἰς τό ξενοδοχεῖον Actor ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος κ. Γεωργίου Κουκουμτζῆ, τῇ συνεργασίᾳ τῆς  Συμβούλου κ. Μάρθας Πολιτίδου.

Διά τοῦ δείπνου τούτου ἔληξαν αἱ ἐκδηλώσεις τοῦ προγράμματος τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου εἰς Οὐγγαρίαν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *