Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Πέμπτην, 27ην Μαΐου /9ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἑωρτάσθη ἐν χαρμολύπῃ τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ καί μετά πολλάς ἐμφανείας Αὐτοῦ, ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ βλεπόντων Αὐτόν ἐπαιρόμενον καί ἐκάθισεν εἰς οὐρανούς ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, φέρων μεθ’ Ἑαυτοῦ τήν κατά τήν Ἐνανθρώπησιν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν.

Τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως ἑωρτάσθη ἐπί τοῦ τόπου, ἐν ᾧ συνέβη, ἤτοι ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός Βηθφαγῆν.

Ἐνταῦθα ἀφ’ ἑσπέρας, τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός μετά τόν τελεσθέντα Ἁγιασμόν ἐπί τῆς ὑπαθρίου καί ἐκτεθειμένης Ἁγίας Τραπέζης, πλησίον τοῦ τεμένους, ἐν ᾧ καί τό ἀποτύπωμα τοῦ πόδός τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου ἐπί πέτρας καί μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς Θ’ Ὥρας τοῦ Πάσχα, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου  καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος καί οἱ Ἀρχιμανδρῖται Ἐπιφάνιος, Κλαύδιος, Παρθένιος, Στέφανος, Σέργιος Τελεταρχοῦντος τοῦ π. Βαρθολομαίου καί τῶν Ἀραβοφώνων ἱερέων τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί δεξιά καί τοῦ κ. Γεώργιος Κάμαρ ἀραβιστί ἀριστερά καί μετεχόντων ἐν προσευχῇ μελῶν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀραβοφώνου ποιμνίου καί μοναχῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά μικράν διακοπήν ἀπό τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν λιτανεία ἀπό τοῦ Προσκυνήματος ἕως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν. Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθη ἡ περικοπή τοῦ Α’ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ὑπό τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως καί ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τά μέλη τῆς λιτανείας. Μετά τοῦτο ἡ λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό προσκύνημα, ἔνθα ἀνεγνώσθη τό ὑπόλοιπον τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καί διά τούτων ἔληξε ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.

Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἑορτῆς ἔλαβε χώραν ἐπί τοῦ αὐτοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος το ῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλετουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν προεξῆρξεν ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,  ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἑλληνιστί δεξιά καί τοῦ κ. Γεωργίου Κάμαρ μετά τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀραβιστί ἀριστερά καί μετέχοντος πλήθους προσκυνητῶν ἐκ Γαλιλαίας, ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά τό ἔθος καί προσεκύνησε, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη τόν πλησίον τοῦ τεμένους ἔχοντα τήν κατοικίαν αὐτοῦ ἰμάμην.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν ἔναντι τοῦ προσκυνήματος Ἱεράν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως, ἧς προΐσταται ὁ Ἐπιστάτης καί ἀνακαινιστής μοναχός Ἀχίλλιος, τήν πλησιόχωρον Μονήν τῆς Ἀναλήψεως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὡσαύτως καί τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἧς προΐσταται καί ἥν ἀνακαινίζει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος.

Διά τούτων ἔληξεν ἡ μεγάλη αὕτη Δεσποτική ἑορτή καί Θεοφάνεια εἰς τό Προσκύνημα τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ἀναβρύζον τά ὕδατα τῆς θείας Χάριτος. Κατά τήν ἑορτήν ἐγένετο φανερά καί πάλιν ἡ δυνατότης τοῦ ἀνθρώπου νά ὁμοιωθῇ τῷ Θεῷ καί νά θεωθῇ ἐν Αὐτῷ.

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *