Προσκυνητές από την Ι. Μ. Σητείας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (9203 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Προσκυνητές από την Ι. Μ. Σητείας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016, ὁμάς ἑβδομήκοντα προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ τόν Μητροπολίτην αὐτῶν Σεβασμιώτατον Εὐγένιον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τόν Σεβασμιώτατον, τόν κλῆρον καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς περί τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ, εἰς τό ὁποῖον συγκεντρώνει τά μέλη αὐτῆς, «συνάγει ὡς ἡ ὄρνις ὑπό τάς πτέρυγας αὐτῆς τά τέκνα αὐτῆς», ἡ Ἐκκλησία δέ τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ «δεχθεῖσα πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δια τῆς Ἀναστάσεως» δέχεται προσκυνητάς, ζῇ καθ’ ἑκάστην μίαν Πεντηκοστήν, ἰδία δέ κατά τάς ἡμέρας τάς ἑπομένας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς φιλοξενηθείσης εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς νήσου Κρήτης.
Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης κ. Εὐγένιον διά τήν ἀναληφθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ προσκυνηματικήν θεωρίαν, οἰκοδομητικήν διά τούς προσκυνητάς καί τό Πατριαρχεῖον.
Εἰς τούς λόγους τούτους ἀπήντησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης Εὐγένιος, εὐχαριστῶν διά τήν κατά τήν παρελθοῦσαν νύκτα εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον θείαν Λειτουργίαν, πηγήν δυνάμεως, φωτός, αγαλλιάσεως καί σωτηρίας καί ὑπεγράμμισεν τήν συμβολήν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τάς ἐργασίας τῆς πρό τινος συγκληθείσης Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἐν τέλει, εἰς τήν συνάφειαν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, εἰς τήν ὁποίαν προετοιμάζονται Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί παρεκάλεσε τόν Μητροπολίτην κ. Εὐγένιον νά ἀπευθυνθῇ πρός οἰκογενείας τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, οὕτως ὥστε, ἐάν ὑπάρχουν τέκνα, τά ὁποῖα .ἔχουν κλίσιν διά τήν Ἱερωσύνην, νά γνωρίζουν διά τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἀντιμετωπίζει λειψανδρίαν.
Ἐν τέλει οἱ προσκυνηταί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν συνέχισιν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῶν ὁδοιπορίας.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *