Η διαδικασία μισθολογικής αναδιαβαθμίσεως των κληρικών
Άρχων (9848 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η διαδικασία μισθολογικής αναδιαβαθμίσεως των κληρικών

Κληρικοί οι οποίοι αποκτούν Πτυχίο Θεολογίας ή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (τετραετούς φοιτήσεως, δηλαδή μετά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) ή αναγνωρισμένης ισοτίμου Θεολογικής Σχολής της αλλοδαπής ή οιουδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 590/1977 αναδιαβαθμίζονται στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία με απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 64 παρ. 3 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146 Α΄/31-5-1977) ορίζει τα εξής:

“3. Ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 401/1976 «περὶ ἀναδιαβαθμίσεως ἐφημερίων πτυχιούχων Θεολογίας», ἀντικαθίσταται ἀφ᾿ ἧς ἴσχυσεν ὡς ἑξῆς:
«1. Ἐφημέριοι ὑπαγόμενοι εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Α. Ν. 536/1945 «περὶ ῥυθμίσεως τῶν ἀποδοχῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ τρόπου πληρωμῆς αὐτῶν καὶ περὶ καλύψεως τῆς σχετικῆς δαπάνης», οἵτινες ἀπέκτησαν ἢ θὰ ἀποκτήσουν πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἢ ἄλλης ἀνεγνωρισμένης ἰσοτίμου Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς ἢ Πτυχίον Ἀνωτάτης Σχολῆς, ἀναδιαβαθμίζονται ἐν τῇ ἐν ᾗ ἀνήκουσιν Α´ μισθολογικὴ κατηγορία δι᾿ ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, εἰς ἀνάλογον πρὸς τὸν χρόνον τῆς συνολικῆς των ὑπηρεσίας μισθόν, ὅστις δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τοῦ 3ου βαθμοῦ».”
Ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «αναδιαβαθμίζονται», διότι παρουσιάζει διαφορές από τον αντίστοιχο «μετατάσσονται» που ισχύει εν γένει για την δημόσια διοίκηση και ειδικότερα για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. Κυριότερες από αυτές είναι α) ότι οι κληρικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά εκκλησιαστικοί λειτουργοί και β) ότι στην περίπτωση των υπαλλήλων η μετάταξη λαμβάνει χώρα από θέση κατώτερου κλάδου σε κενή, υφιστάμενη θέση κλάδου ΠΕ του ίδιου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου· στην περίπτωση όμως των κληρικών, οι οργανικές θέσεις των εφημερίων και των διακόνων δεν είναι διαβαθμισμένες (στην ουσία, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλεως ή του χωριού απαιτούνται και αντίστοιχα ελάχιστα μορφωτικά προσόντα· βλ. άρθρο 6 του Κανονισμού 230/2012, ΦΕΚ 73 Α΄). Έτσι, μαζί με τον κληρικό «αναδιαβαθμίζεται» και η αντίστοιχη οργανική θέση εφημερίου της Ενορίας.

Σημειώνεται, αν και αυτονόητο, ότι δεν ισχύουν πλέον οι παλαιές Α, Β, Γ και Δ μισθολογικές κατηγορίες αλλά οι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Διαδικασία – λεπτομέρειες

Μετά την λήψη του Πτυχίου, ο κληρικός καταθέτει στην Ιερά Μητρόπολη αντίγραφο αυτού και αίτηση περί αναδιαβαθμίσεως.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αναδιαβαθμίζει τον κληρικό στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, με τον κατεχόμενο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

Την Πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου υπογράφει ο οικείος Μητροπολίτης. Περίληψη αυτής αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, καθότι αποτελεί πράξη ανάλογη της μετατάξεως.

Ως χρόνος της αναδιαβαθμίσεως λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Η αναδιαβάθμιση γίνεται στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, με τον κατεχόμενο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, διότι ο προγενέστερος χρόνος (ως προϋπηρεσία) διενύθη όντας ο κληρικός στην προγενέστερη (κατώτερη) κατηγορία και επομένως δεν υπολογίζονται εκ νέου ο βαθμός και το μισθολογικό κλιμάκιο. Τυχόν πλεονάζων χρόνος προσμετράται στην μετά την αναδιαβάθμιση εξέλιξη.

Υπόδειγμα Πράξεως αναδιαβαθμίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ………………….
ΠΡΑΞΙΣ αριθ. ………..
Το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως ……………………………….., συνελθόν εις συνεδρίασιν την …. /….. /……….. υπό την ιδιότητα αυτού ως Υπηρεσιακού διά τους Εφημερίους και Διακόνους, έχοντας υπ΄ όψιν:
α΄. τα άρθρα 1 παρ. 1 του Ν. 401/1976 και 64 παρ. 3 του Ν. 590/1977,
β΄. την από …. /…. /…….. αίτησιν του …………………………………………………………, εφημερίου του Ιερού Ναού ……………………………………………………………………..,
γ΄. το αντίγραφον του από …. / …. /………. Πτυχίου Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ………………………… του ως άνω κληρικού,
αναδιαβαθμίζει τον …………………………………….. ……………………………… του ………………………. εις την ΠΕ μισθολογικήν κατηγορίαν και με τον κατεχόμενον βαθμόν και μισθολογικόν κλιμάκιον, από …../….. /……….., ημέρας υποβολής της σχετικής αιτήσεώς του.
Εν ……………… τη ……./ …. /………….
Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου
(σφραγίδα) (υπογραφή)
† Ο ……………………………. ……………………………………
Περίληψη αποφάσεως
Διά της υπ’ αριθ. ……./ … – … – …….. πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως …………………….., η οποία εκδόθηκε δυνάμει του ἀρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 590/1977, ο ………………………… ………………………….. του …………………………, εφημέριος του Ι. Ναού …………………………….., αναδιαβαθμίζεται από … /… /……. στην ΠΕ Κατηγορία, και με τον κατεχόμενο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.
(ΦΕΚ αρχικού διορισμού: ………. / τχ. ……. / … – … – ………)
† Ο ……………………………. ……………………………………

 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *