Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μελίκης (ΦΩΤΟ)
Άρχων (9130 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μελίκης (ΦΩΤΟ)

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Ἕνα θαῦμα μᾶς περιέγραψε ἡ ση­μερινή εὐαγγελική περικοπή. Ἕνα θαῦμα πού θά περνοῦσε ἀπα­ρα­τή­ρητο, ἐάν ὁ Χριστός δέν ἤθελε νά τό ἀποκαλύψει.

Δέν τό ἀποκά­λυ­ψε ὅμως γιά νά κάνει ἐπίδειξη τῆς δυνάμεώς του, ἀλλά γιά νά προ­βά­λει τήν πίστη τῆς ἄγνωστης γυ­ναί­κας πού τόν πλησίασε διακρι­τι­κά καί σιωπηλά μόνο γιά νά ἀγ­γί­ξει τό κράσπεδο τοῦ ἱματίου του καί νά λάβει τή χάρη πού ζητοῦσε, καί γιά νά ἀνα­δείξει τήν ἀξία τῆς πίστεώς της.

Ἄν ὅμως ἡ πράξη της ἦταν τόσο δια­κρι­τική καί σιωπηλή, ὥστε νά μήν γίνει ἀντιληπτή ἀπό τούς μα­θητές τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀν­θρώ­πους πού συνωστίζοντο γύρω του, ἡ πίστη της ἦταν μεγαλειώ­δης καί δέν ἦταν δυνατόν νά πε­ρά­­σει ἀπαρατήρητη ἀπό τόν καρ­διο­­γνώστη Χριστό.

Τήν γνωρίζει ἀλλά δέν τήν ἀπο­καλύπτει, γιά νά δώσει στή γυ­ναί­κα τήν εὐκαιρία νά τήν ὁμο­λο­γή­σει καί νά γίνει παράδειγμα σέ ὅσους τόν ἀκολουθοῦσαν.

Ἡ γυναίκα τῆς σημερινῆς εὐαγ­γε­­λικῆς περικοπῆς πού θεραπεύ­ε­ται ἀπό τόν Χριστό εἶχε τόσο με­γά­­­λη πίστη πού δέν χρειά­σθηκε νά τοῦ πεῖ τί ζητοῦσε, γιατί ἡ πίστη εἶναι ἡ δύναμη ἐκείνη πού ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό· εἶναι ἐκείνη πού τόν ἀξιώνει νά ἀπο­λαύ­σει ὅ,τι ἐλπίζει καί εὔχεται. «Πί­στις ἐστίν ἐλπιζομένων ὑπό­στασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων», θά γράψει ὁ πρωτο­κορυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος. Καί αὐ­τή τήν πίστη διέθετε ἡ αἱμο­ρο­οῦσα γυναίκα, ὥστε νά δεῖ πραγ­μα­­το­ποι­­ούμενη τήν ἐλπίδα της καί νά ἀκούσει τόν στοργικό ἔπαινο τοῦ Κυρίου: «θύγατερ, ἡ πίστις σου σέ­σω­κέν σε».

Ὁ ἴδιος ὅμως ἔπαινος πίστεως ἀνήκει καί στήν ἑορταζομένη σή­με­­ρα ἁγία μεγαλομάρτυρα Παρα­σκευή. Γιατί ἡ πίστη της στόν Χρι­στό ἦταν αὐτή πού τήν ὤθησε, ὅταν ἔμεινε ὀρφανή καί ἀπό τούς δύο γονεῖς της, νά μοιράσει τή με­γά­λη περιουσία της στούς φτω­χούς καί νά ἀφιερωθεῖ στήν ἱε­ρα­ποστολή καί στή διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου στούς συνανθρώ­πους της πού τό ἀγνοοῦσαν.

Γνώριζε ἡ ἁγία Παρασκευή ὅτι αὐτό πού ἔκανε ἦταν ἐπικίνδυνο, γιατί ἦταν ἀντίθετο πρός τούς νό­μους τοῦ κράτους καί τοῦ αὐτο­κράτορος, ὅμως ἐκείνη πί­στευε στόν Χριστό, πίστευε στή δύναμή του καί φλεγόταν ἀπό τήν ἐπι­θυ­μία νά πιστεύσουν σέ Ἐκεῖνον ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι ἄν­θρω­ποι γιά νά σωθοῦν.

Καί ἦταν τόσο μεγάλη ἡ δύναμη τῆς πίστεώς της, ὥστε ὅταν κλή­θη­κε σέ ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ αὐ­τοκράτορος γιά τή δράση της, ἡ ἁγία Παρασκευή δέν δίστασε νά τήν ὁμολογήσει θαρραλέα καί νά σταθεῖ ἀκλόνητη στά βασανιστή­ρια πού ἀκολούθησαν τήν ὁμο­λο­γία της, ἀφήνοντας ἔκπληκτο τόν αὐτοκράτορα ὁ ὁποῖος δέν μπο­ροῦ­σε νά πιστεύσει πῶς ἦταν δυ­νατόν μία νέα γυναίκα ὄχι μόνο νά ὑπο­μένει τά βασανιστήρια στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν οἱ στρατιῶτες του, ἀλ­λά καί νά παραμένει σῶα μετά ἀπό ὅλα ὅσα ὑπέφερε.

Καί ἐάν, ἀδελφοί μου, ὁ εἰδω­λο­λάτρης αὐτοκράτορας δέν μπο­ροῦ­σε νά ἐκφράσει τόν θαυμασμό του γιά τήν πίστη τῆς νεαρῆς μάρ­τυρος, γιατί θά ἦταν σάν νά ὁμο­λο­γοῦσε τήν ἥττα του καί τήν ἀνυ­παρξία τῶν ψεύτικων θεῶν του, ὁ Χριστός πού παρακολου­θοῦ­σε τά μαρτύρια πού ὑπέμενε ἡ ἁγία Παρασκευή γιά χάρη του, ἐπι­βεβαίωνε αὐτή τήν πίστη της μέ τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε, μέ­χρις ὅτου τό ξίφος τοῦ δημίου ἐπι­σφράγισε τήν πίστη της καί, ἀνοί­γοντάς της διάπλατα τίς πύ­λες τοῦ οὐρανοῦ, δέν τῆς χάρισε μό­νο τή σωτηρία ἀλλά καί τήν αἰ­ώ­νιο ζωή κοντά στόν Χριστό, τόν ὁποῖο πί­στευ­σε καί ἀγάπησε καί στόν ὁποῖο προσέφερε ὡς θυ­σία εὐά­ρε­στο τή ζωή της.

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Ἀδελφοί μου, ἡ σημασία τῆς πί­στεως δέν εἶναι μεγάλη μόνο γιά τήν αἱμοροοῦσα τῆς σημερινῆς εὐ­αγ­γελικῆς περικοπῆς καί γιά τήν ἑορ­ταζομένη ἁγία μεγαλομάρτυρα Παρασκευή. Εἶναι μεγάλη καί γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς πού βαπτι­σθή­­καμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί φέρουμε τό ὄνομα τοῦ χρι­στι­α­νοῦ. Γιατί ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού περιμένει καί ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χρι­στός, ὅπως τή ζητοῦσε καί ἀπό ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν πλη­σίαζαν καί τοῦ ζητοῦσαν τή θε­ρα­πεία καί τήν ἴαση. Καί τή ζητᾶ ὄχι γιατί τήν ἔχει Ἐκεῖνος ἀνάγκη, ἀλ­λά γιατί τήν ἔχουμε ἐμεῖς ἀνά­γκη.

Τήν ἔχουμε ἀνάγκη, γιατί ἡ πί­στη εἶναι ὁ σύνδεσμός μας μέ τόν Χριστό. Ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού μᾶς ἀνοίγει τή θύρα τοῦ ἐλέ­ους τοῦ Θεοῦ καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σω­τη­ρία. Γι᾽ αὐτό καί τήν ἐπαινεῖ ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτό καί τήν προ­βάλ­λει ἡ Ἐκκλησία μας στά ἱερά πρό­σωπα τῶν ἁγίων πού ὄχι μόνο διέθεταν πίστη, ἀλλά καί γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό θυσίασαν καί τήν ἴδια τή ζωή σου, ὅπως ἔκα­­­νε καί ἡ τιμωμένη σήμερα ἁγία με­­γαλομάρτυς καί ἀθληφόρος Πα­ρασκευή.

Τιμώντας την, λοιπόν, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς σήμερα, ἄς προσπα­θοῦ­με νά αὐξάνουμε τήν πίστη μας καί ἄς ζη­τοῦ­με τήν πρεσβεία καί τή μεσι­τεία της, ὥστε καί ὁ Χρι­στός νά τήν αὐξήσει μέ­σα μας γιά νά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς δι᾽ αὐ­τῆς νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Ι. Μ. Βεροίας

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *