Δεν θα πανηγυρίσει η Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Άρχων (8134 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Δεν θα πανηγυρίσει η Ιερά Μονή Δοχειαρίου

Διὰ τοῦ παρόντος Μοναστηριακοῦ ἡμῶν Γράμματος φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μονὴ δὲν θὰ πανηγυρίσῃ οὔτε θὰ δεχθῇ πρὸς φιλοξενίαν  ο ὐ δ έ ν α  κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ὅθεν πρὸς ἀποφυγὴν παροξυσμῶν καὶ ἀσκόπων προστριβῶν καὶ ταλαιπωριῶν ὑμῶν, παρακαλοῦμεν ὅπως  ο ὐ δ ε ὶ ς  ἐκ τῶν προσκυνητῶν προσέλθῃ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀπὸ τῆς 1ης ἕως καὶ τῆς 14ηςὈκτωβρίου καὶ ἀπὸ τῆς 1ης ἕως καὶ τῆς 22ας Νοεμβρίου ἐ. ἔ.

Εκ της Ιεράς Μονής