Εγκύκλιος των Σερραίων Μητροπολιτών για τη Μακεδονία
Άρχων (9217 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Εγκύκλιος των Σερραίων Μητροπολιτών για τη Μακεδονία

Εγκύκλιος τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τοῦ Νομοῦ Σερρῶν: Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγου, Σιδηροκάστρου Μακαρίου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱεροθέου. Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τοῦ Νομοῦ Σερρῶν…

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν σεπτή Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄, μέ ἀνακοίνωσή της ἐξέφρασε, μέ δυνατό καί ἑλληνο­πρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δηλώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ  τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου της  ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018). Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὀρθοτομοῦσα τόν λόγον τῆς ἀληθείας διατυπώνει πάντα μέ ὑπευθυνότητα, νηφαλιότητα, εὐθύτη­τα, σεβασμό στούς διακριτούς μέσα στό Ἑλληνικό κράτος «ρόλους» καί ἀφοσίω­ση πρός τήν ἱστορία καί πρός τήν ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά μας τήν ἄποψή της, μακρυά ἀπό κάθε εἴδους σκοπιμότητες. Ἔχει ὑποχρέωση ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς πνευματική μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, νά ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες τοῦ ποιμνίου της, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα καί γιά τήν εἰρηνική συμβίωση τῶν Βαλκανικῶν λαῶν. Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἀναγνωρίζουμε ὅτι οἱ διπλωματικοί χειρισμοί ἀνήκουν κατ’ ἀποκλειστικότητα στόν τομέα εὐθύνης τῆς ἑκάστοτε ἐκλεγμένης Κυβερνήσεως, γιά τήν ὁποία θερμῶς προσευχόμεθα στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, τίς κρίσιμες αὐτές ὥρες νά ἔχει τόν ἄνωθεν φωτισμό καί τήν ἐνίσχυση. Ὡς Ἕλληνες ὅμως πολίτες ἔχουμε διδαχθεῖ ὅτι σύμφωνα μέ το Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρο 1 & 3) ὅλες οἱ ἐξουσίες ὑπάρχουν ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Ἔθνους.Ἡ ὀνοματοδοσία  τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων εἶναι γιά τόν οἰκουμενι­κό ἑλληνισμό πρωτίστως θέμα ἱστορικῆς ἀλήθειας, ταυτότητος, ἐθνικῆς ἀξιοπρε­πείας, μέ ἰδιαίτερη καί περίπλοκη γεωπολιτική σημασία καί δυσδιάκριτες συνέ­πειες γιά τό μέλλον καί τήν εἰρήνη τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου.

Εἶναι ἀνάγκη νά τονισθεῖ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Ἔθνους δέν ἐκφράζει μόνον τόν Ἑλληνισμό τῆς παρούσης χρονικῆς στιγμῆς, ἀλλά ἐκτείνεται στό παρελθόν καί στό μέλλον. Ὅπως ἔγραψε ὁ ἐθνικός μας ποιητής, Κωστῆς Παλαμᾶς, «Χρω­στοῦμε σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θά ρθοῦνε, θά περάσουν. Κριτές θά μᾶς δικά­σουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί»! Πρέπει νά τιμοῦμε ὑγιῶς τήν μνήμη τῶν προγό­νων μας καί ἔχουμε ὑποχρέωση νά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές μία Ἑλλάδα ὑπερήφανη. Μία Ἑλλάδα πού δέν θά ντρέπεται, διότι θά ἔχει παραχω­ρήσει – ὅ μή γένοιτο- σέ ἕνα ψευδεπίγραφο ἔθνος, δημιούργημα συμφερόντων καί σκοπιμοτή­των, τήν ἔνδοξη ἱστορία, τό ἀκριβό ὄνομα καί τόν μοναδικό ἑλλη­νικό πολιτισμό τῆς Μακεδονίας.

Ὀφείλουμε, λοιπόν, νά σεβασθοῦμε τήν σεπτή μνήμη καί τούς ἱερούς ἀγῶνες τῶν ἐνδόξων νεκρῶν μας. Τῶν προγόνων μας πού

θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία καί τήν Ἑλληνική ταυτότητα τῆς Μακεδονίας. Ἰδιαιτέρως ὅσοι ζοῦμε στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἔχουμε ἠθική ὑποχρέ­ωση νά δικαιώσουμε τούς ἀγώνες τῶν πολυαρίθμων κληρικῶν καί λαϊκῶν Μακε­δονομάχων, οἱ ὁποῖοι ὑπό δυσχερεῖς συνθῆκες ἀγωνίσθηκαν σάν λιοντάρια ἐνα­ντίον τοῦ Τούρκου δυνάστη καί τοῦ σκληροτράχηλου Βουλγάρου Ἐξαρχικοῦ, γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία μας. Ὁ Νομός Σερρῶν ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά προπύργια  αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος κατά τήν περίοδο 1903 – 1908, μέ πρωτεργάτες καί πρωταγωνι­στές τούς ἀλήστου μνήμης μεγάλους καί ἡρωικούς Μητροπολίτες, Σερρῶν Γρη­γόριο καί Ἀπόστολο, Σιδηροκάστρου καί Μελενίκου ἐθνομάρτυρα Κων­σταντῖνο Ἀσημιάδη, ἀπό Ζιχνῶν καί Δράμας ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, καί Νευροκοπίου Θεοδώρητο, τούς θρυλικούς Σερραίους ὀπλα­ρχηγούς Καπετάν Μητρούση καί Καπετάν Γιαγκλῆ κ. ἄ. Ἄς ξαναδιαβάσουμε μέ προσοχή τίς λαμ­πρές ἐκεῖνες σελί­δες τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν Μητροπολίτες καί διπλωμάτες, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, δάσκαλοι καί ἁπλοί χωρικοί, μέ πίστη στόν Θεό καί στήν Πατρίδα κράτησαν ὄρθιο τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό φρόνημα τῶν Μακεδόνων. Ἄς ἀφουγγρασθοῦμε μέ διάθεση μαθητείας τούς πατριωτικούς καί προφητικούς λόγους τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ, διπλωμάτου καί διανοουμένου Ἴωνος Δραγούμη πού μέ πόνο καί ἀγωνία ψυχῆς βροντοφώναζε στό μονίμως «συσκεπτόμενο» κράτος τῶν Ἀθηνῶν: «ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τήν Μακεδονία ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσῃ… θά μᾶς λυτρώσῃ ἀπό τόν αἰσχρό ὕπνο, θά μᾶς ἐλευθερώσῃ… Ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τήν Μακεδονία, ἐμεῖς θά σωθοῦμε».

Τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων δέν δικαιοῦται νά πλαστογραφεῖ τήν ἱστορία μας καί τό ὄνομά μας. Ἄν σήμερα

δεχθοῦμε σύνθετη ὀνομασία μέ ὁποιονδήποτε προσδιορισμό, πολύ γρήγορα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα Μακεδονία. Ἡ ἐμμονή τῶν Σκοπιανῶν στή χρήση αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος ἀποδεικνύει τίς ἀλυτρωτικές τους βλέψεις. Ἡ ἰδεολογία, τήν ὁποία καλλιεργοῦν συστηματικῶς, διδάσκει ὅτι πρέπει τό κράτος τους νά περι­λάβει ὅλη τήν Ἑλληνική Μακεδονία μέχρι τόν Ὄλυμπο! Δέν πρέπει ὅμως νά ξε­χνοῦμε καί τήν ἐκκλη­σιαστική διάσταση τοῦ προβλήματος. Ἀπό τό 1967, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ τότε ἡγέτου τῆς Γιουγκοσλαβίας Τίτο, δημιουργήθηκε τεχνηέ­ντως και σκοπίμως στήν περιοχή τῶν Σκοπίων μία σχισματική ἐκκλησιαστική κατάσταση, μέ τήν ἀπόσχιση τριῶν ἐπαρχιῶν ἀπό τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Σερβίας. Τό σχισματικό αὐτό μόρφωμα, πού ἐπ’ ἐσχάτων πονηρῶς ἀναζητᾶ ἐκ­κλησιαστική κανονικότητα καί ὑπόσταση στίς συνήθως πρόθυμες, ἀπό ἀρχαιο­τάτων χρόνων, πρός παραπικρασμόν ὁμόδοξες, εὐεργετημένες καί γειτνιάζου­σες ἐκκλησιαστικές αὐλές, χρησι­μοποιεῖται ἀκόμη καί σήμερα, μέ τό ψευδεπί­γραφο ὄνομα «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», γιά νά προβάλλεται διεθνῶς ἡ πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας μας καί ἡ διεκδίκηση ἀνυπάρκτων μειονοτήτων.

Καθώς σέ λίγες ἡμέρες συμπληρώνονται 10 ἔτη ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου (28-1-2008), καλόν καί διδακτικόν εἶναι νά θυμηθοῦμε τί ὁ διορατικός Πρωθιεράρχης «προφητικῶς» ἔγραφε γιά τό θέμα αὐτό σέ μία ἐπιστολή του πρός τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες στίς 17.11.2004: «Ἡ καθιέρωση τῆς ὀνοματοθεσίας «Μακεδο­νία» στό νεότευκτο κράτος τῶν Σκοπίων, δέν ἀκυρώνει ἁπλῶς κάθε ἱστορική ἀλή­θεια, ἀλλά ἐνισχύει τήν διαδικασία «μακεδονοποίησης» ἀπό ἱστορικούς ἀναθε­ωρητές τῶν Σκοπίων, πού διεκπεραιώνουν ἐντολές ἐξωσκοπιανῶν κέντρων γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν 

σκοπιμοτήτων, τοῦ τμήματος τῆς Γιουγκοσλαβίας πού προπολεμικά ἦταν γνωστό ὡς «Νότιος Σερβία» ἤ «Βαρντάρσκα Μπανόβινα». Συμ­πράττοντας σ’ αὐτήν τήν αὐθαίρετη ἐνέργεια, ἐκτός τῶν ἄλλων, δίνονται ἐσφαλ­μένα μηνύματα ὡς πρός τήν ποιότητα καί τό εἶδος τοῦ κόσμου πού κτίζουμε γιά τίς ἑπόμενες γενιές».

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστια­νισμοῦ στήν Εὐ­ρώπη, ἐμεῖς οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί σας πατέρες καί ποιμένες τῶν τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, ἐκφραστές τῆς ἑνιαίας φωνῆς καί τῆς ἀγωνι­ώσης ψυχῆς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τείνουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκο­πίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτονίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί «στεντορείᾳ τῇ φωνῇ» ξεκαθαρίζουμε ὅτι δέν δεχόμαστε νά παραχωρήσουμε ἤ νά δανείσουμε ἤ πολύ περισσότερο νά ἀπεμπολήσουμε τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων ἤ ψευδωνύμων ταυτοτήτων. Ἐπιθυμοῦμε τή διευθέ­τηση τοῦ ζητήματος, ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἱστορίας μας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας μας, γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁποίας θυσιάσθηκαν οἱ πατέρες μας. Ἡ Ἑλλάδα μας δέν πρέπει, πιεζομένη γιά μία ἀκόμη φορά, νά γίνει τό μελλοντικό θύμα τῶν «προκατα­σκευασμένων συγκυριῶν» καί ὁ ἐθελοντής ἀχθοφόρος διεθνοπολιτικῶν συμφε­ρόντων, πού θά ὑποθη­κεύσουν τό μέλλον καίτήν ἀξιοπρέπεια τῆς χώρας. Ἡ ἀνι­στόρητη καί ὕποπτη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων
γειτόνων μας νά σφετερι­σθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, ψυχή πού δέν τούς ἀνήκουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μόνον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κράτους μας, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Ἀπό τόν αἱματοπότιστο Νομό τῶν Σερρῶν καλοῦμε ὅλους τούς συνέλληνες σέ συναγερμό προσευχῆς καί σέ πνευματική καί ἐθνική ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση. Οἱ καιροί δέν περιμένουν! Στῶμεν καλῶς!

Ὁ δε Κύριος τῶν δυνάμεων καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων εἴθε νά σκεπάσει προστατευτικῶς τό Ἔθνος μας αὐτές τίς κρίσιμες ὥρες. Ἀμήν.

Εὐχέτες σας πρός τόν ἅγιον Θεόν ὁλοπρόθυμοι.

 

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΟΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΟΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *