Η επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη στη Βιέννη (ΦΩΤΟ)

Ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς Βιέννην τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer, ἐκφράσαντα τήν ἐπιθυμίαν νά συναντηθῇ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο ἄνδρες συνδέονται διά φιλίας καί ἔχουν συναντηθῇ πολλάκις κατά τό δωδεκαετές διάστημα τῆς προεδρικῆς θητείας τῆς Α. Ἐξοχότητος.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προσεκύνησαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἐπεθεώρησαν τά ἐν τῷ ὑπογείῳ αὐτοῦ γινόμενα ἔργα διαμορφώσεως νέας αἰθούσης συγκεντρώσεων καί τελετῶν, εἶτα δέ ἐπεσκέφθησαν τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα οἱ διάφοροι ἐπιστήμονες καί καλλιτέχναι παρουσίασαν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς ἕκαστος τά συντελεσθέντα ἐν τῷ Ναῷ ἀνακαινιστικά καί ἐξωραϊστικά ἔργα. Ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη αὐτούς, μάλιστα δέ τόν ἐμπνευστήν τοῦ ἔργου καί ἐξασφαλίσαντα τήν δαπάνην αὐτοῦ οἰκεῖον Ποιμενάρχην. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε διά δείπνου παρατεθέντος ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sacher» πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί ἀπήντησεν εἰς τήν πρόποσιν τοῦ ἀμφιτρύονος Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας.

Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Εἰς τό τέλος ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τόν ἐν Salzburg Ἐπιχειρηματίαν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Πάππαν, Εὐεργέτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί γερμανιστί πρός τό ὑπερπληρῶσαν τόν Ναόν ἐκκλησίασμα, παρόντων καί πολλῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν εἰς τόν παρακείμενον ἀνακαινισθέντα Ναόν, τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια καί διένειμε τά Βαΐα εἰς τούς πιστούς, ἐνῶ οἱ συλλειτουργοί Αὐτοῦ διένειμαν τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικά εἰκονίδια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς εὐλογίαν.
Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Τό Ἑλληνικόν» καί ἐν συνεχείᾳ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις μετά τήν ὁμιλίαν καί τήν ἀπόλυσιν μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον καί ἀνεχώρησε διά τήν Πόλιν προπεμφθείς τιμητικῶς.

vienna

Bundespräsident Heinz Fischer empfängt am 23 04 2016 den Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholomaios I zu einem Gespräch in die Wiener Hofburg.

vienna3 vienna6 vienna8 vienna11 vienna12 vienna13

Φως Φαναρίου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin