Η τελετή του Νιπτήρος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Μεγάλην Πέμπτην, 15ην/28ην Ἀπριλίου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Τῆς τελετῆς ταύτης προηγήθη κατά τήν τάξιν ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὡς ἀνάμνησις τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ Κυρίου εἰς τόν παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφιλος, κατελθών ἐκ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τήν 6.30 π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τῶν Πρεσβυτέρων ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τούτου π. Ἤσσα Τούμα καί π. Φάραχ Μπαντούρ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τῶν μελῶν τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ρημόν Κάμαρ ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τῇ εὐλαβεῖ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκ τῶν Ἀραβοφώνων ἐντοπίων ἐνοριτῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τούτου καί ἐκ τῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἡ Α.Θ.Μ. ἐξῆλθε τοῦ Ναοῦ καί προεχώρησεν πρός τήν ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐστημένην ἐξέδραν καί ἐπ’ αὐτῆς ἐτέλεσε τήν νίψιν τῶν ποδῶν δώδεκα Ἁγιοταφιτῶν, ἤτοι τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Πατέρων Νεκταρίου, Φιλουμένου, Μοδέστου, Στεφάνου, Ἱερωνύμου, Καλλίστου, Εὐσεβίου, Σεργίου, Ἰγνατίου, Πορφυρίου, Ματθαίου καί τοῦ π. Χαραλάμπους, συμφώνως πρός τάς σχετικάς εὐαγγελικάς διηγήσεις, ἀναγιγνωσκομένας ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ἀπό τοῦ ἐν τῷ τοίχῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀβραάμ προσκεκολλημένου ἄμβωνος, μιμούμενος τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Ὅστις πρό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἔνιψε τάς πόδας τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ, ὑποδεικνύων ἡμῖν τήν ταπείνωσιν ὡς ὁδόν ἀρίστην.
Τήν κατανυκτικήν ταύτην τελετήν παρηκολούθησαν οἱ προσκυνηταί, ἱστάμενοι εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πέριξ τῆς ἐξέδρας, ἐπί τῶν κερκίδων τοῦ παρακειμένου Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς ἤ ἱστάμενοι ἐπί τῶν δωμάτων τῆς παρακειμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀβραάμ ἤ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τῆς τελετῆς τελεσθείσης καί τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, πολλῶν προσκυνητῶν ἀκολουθούντων, ἔνθα ἡ Α.Θ.Μ. ηὐχήθη εἰς πάντας τήν δύναμιν καί τήν εὐλογίαν τοῦ νίψαντος τούς πόδας τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα συμμετάσχουν εἰς τό Πάθος Αὐτοῦ καί τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ.

14 13 10 11 12 17 01 19 20 03 06 07 08 09

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin