Το Σάββατο του Λαζάρου επί του Όρους των Ελαιών (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη πρῶτον ἀφ’ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, ἤτοι τήν Παρασκευήν, ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς τόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον κάτωθι τοῦ προστατευομένου ἀπό τοῦ ἥλίου ἀντισκήνου καί κατόπιν ἁγιασμοῦ τῆς ἐκτεθειμένης Ἁγίας Τραπέζης δι’ Ἑσπερινοῦ, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψαλλόντων τῶν δοκίμων μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἑλληνιστί ὑπό τόν Πρωτοψάλτην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί καί μετεχόντων ἐντοπίων Ἀραβοφώνων καί προσκυνητῶν ἐξ Ὀρθοδόξων χορῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν, μετά μικράν διακοπήν καί ἀναψυχήν, παρατεθεῖσαν παρά τοῦ πατρός Ἀχιλλείου εἰς τήν ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως ἠκολούθησεν ἡ ἔναρξις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, ἡ λιτανεία πρός τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, τήν ὁποίαν ἐδέχθη ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί ἡ ὁποία ἐπέστρεψε καί πάλιν εἰς τό Προσκύνημα, ὅπου καί ἐσυνεχίσθη καί ἐπερατώθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἐπί τοῦ ἰδίου τόπου ἡ θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Παρθενίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Χαραλάμπους, ψάλλοντος τοῦ δοκίμου π. Γεωργίου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀραβιστί καί τῇ συμμετοχῆ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος εκ προσκυνητῶν καί ἐντοπίων Ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων.

01 02 04 06 08 09 12 17 18 15 14 16

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin