Η εορτή της Αγίας Ειρήνης στην ομώνυμη Ι. Μονή Ρεθύμνης (ΦΩΤΟ)

Με α­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα και την συμ­με­το­χή πλή­θους πι­στών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το ε­σπέ­ρας της Τε­τάρ­της της Δι­α­και­νη­σί­μου, 4ης Μα­ΐ­ου 2016, ο Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός της Ε­ορ­τής της Α­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ει­ρή­νης στην φε­ρώ­νυ­μο Ι­ε­ρά Μο­νή της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου.

Κα­τά τον Ε­σπε­ρι­νό συγ­χο­ρο­στά­τη­σαν ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος και ο οι­κεί­ος Ποι­με­νάρ­χης, Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νοι α­πό Κλη­ρι­κούς της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο Παν. Αρ­χιμ. Παρ­θέ­νι­ος Κα­λυ­βι­α­νά­κης, Η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Τι­μί­ου Προ­δρό­μου Α­τά­λης-Μπα­λή, ο Παν. Αρ­χιμ. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης, Πρό­ε­δρος της Δι­οι­κού­σης Ε­πι­τρο­πής της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Α­να­στα­σί­ας της Ρω­μαί­ας, ο Αι­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης, Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, και πολ­λοί άλ­λοι.

Στο τέ­λος του Ε­σπε­ρι­νού, ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος κα­λω­σό­ρι­σε με θερ­μά λό­γι­α α­γά­πης τον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μο, ευ­χα­ρι­στών­τας τον γι­α την ευ­γε­νι­κή πα­ρου­σί­α του στην Πα­νή­γυ­ρη της Α­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ει­ρή­νης. Ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ευ­χα­ρί­στη­σε ε­πί­σης την Η­γου­μέ­νη της Μο­νής, Γε­ρόν­τισ­σα Θέ­κλα, και την Α­δελ­φό­τη­τά της γι­α την άρ­τι­α προ­ε­τοι­μα­σί­α της Πα­νη­γύ­ρε­ως και γι­α τα υ­φαν­τά Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­ρα­τι­κά Άμ­φι­α, Ω­μο­φό­ρι­ο και Ε­πι­τρα­χή­λι­ο, έρ­γα των ερ­γα­στη­ρί­ων της Μο­νής, τα ο­ποί­α προ­σέ­φε­ρε ως δώ­ρο στον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας.

Στην αν­τι­φώ­νη­σή του ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος ε­ξέ­φρα­σε την ευ­γνω­μο­σύ­νη του προς τον Σεβ. κ. Ευ­γέ­νι­ο γι­α την πρό­σκλη­ση να συμ­με­τά­σχει στην Πα­νή­γυ­ρη της Α­γί­ας Ει­ρή­νης, κα­θώς και γι­α ό­λες τις εκ­δη­λώ­σεις της α­γά­πης του προς τον ί­δι­ο, ε­νώ ο­μί­λη­σε κα­τάλ­λη­λα και ε­πί­και­ρα γι­α την α­λη­θι­νή ει­ρή­νη και την δι­και­ο­σύ­νη, τις ο­ποί­ες μό­νον ο Α­να­στάς Χρι­στός χα­ρί­ζει στον κό­σμο.

Το πρω­ΐ της Πέμ­πτης της Δι­α­και­νη­σί­μου, 5ης Μα­ΐ­ου 2016, κυ­ρι­ώ­νυ­μο η­μέ­ρα της Ε­ορ­τής της Α­γί­ας Ει­ρή­νης, ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος προ­ε­ξήρ­χε των Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θι­ών του Όρ­θρου και της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στο Κα­θο­λι­κό της Ι­ε­ράς Μο­νής.

ag.eirini.esperinos (6) ag.eirini.esperinos (7) ag.eirini.esperinos (8) ag.eirini.esperinos (9) ag.eirini.esperinos (10) ag.eirini.esperinos (11) ag.eirini.esperinos (12) ag.eirini.esperinos (13) ag.eirini.esperinos (14) ag.eirini.esperinos (15) ag.eirini.esperinos (16) ag.eirini.esperinos (1) ag.eirini.esperinos (2) ag.eirini.esperinos (3) ag.eirini.esperinos (4) ag.eirini.esperinos (5)

Ι. Μ. Ρεθύμνης

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin