Πανήγυρις της Ιεράς Μονής Αρκαδίου (ΦΩΤΟ)
22 Μαΐου 2016 Κοινοποιήστε

Πανήγυρις της Ιεράς Μονής Αρκαδίου (ΦΩΤΟ)

Το Σάβ­βα­το 21η Μα­ΐ­ου 2016, η­μέ­ρα κα­τά την ο­ποί­α η Εκ­κλη­σί­α μας τι­μά την ι­ε­ρά μνή­μη «των Α­γί­ων εν­δό­ξων, θε­ο­στέ­πτων, και ι­σα­πο­στό­λων, με­γά­λων Βα­σι­λέ­ων, Κων­σταν­τί­νου και Ε­λέ­νης», η Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή Μο­νή Αρ­κα­δί­ου ε­όρ­τα­σε πα­νη­γυ­ρι­κά τους προ­στά­τες και ε­φό­ρους της Α­γί­ους.

Της Αρ­χι­ε­ρα­τι­κής Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας προ­έ­στη ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος, με τον ο­ποί­ο συλ­λει­τούρ­γη­σαν οι πα­τέ­ρες της Μο­νής, ο Παν. Αρ­χιμ. Ι­ω­άν­νης Κου­φου­δά­κης, Η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Πα­τρι­αρ­χι­κής και Σταυ­ρο­πη­γι­α­κής Μο­νής Προ­φή­του Η­λι­ού Ρου­στί­κων, ο Αι­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης, Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ε­πί­τρο­πος της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και πολ­λοί άλ­λοι Κλη­ρι­κοί της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας. Πα­ρέ­στη­σαν Μο­να­χές α­πό την Ι­ε­ρά Μο­νή Σω­τή­ρος Χρι­στού Κουμ­πέ Ρε­θύ­μνης, ό­που εί­χε γί­νει η μο­να­χι­κή κου­ρά της μα­κα­ρι­στής Μάρ­θας Μο­να­χής, της ο­ποί­ας τε­λέ­στη­κε το Τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρο Ι­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο.

Ε­πί­σης, ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος χει­ρο­θέ­τη­σε σε Α­να­γνώ­στη τον Ι­ε­ρο­ψάλ­τη της Ε­νο­ρί­ας Μέ­σης κ. Χα­ρά­λαμ­πο Κι­α­γιά.

Ι. Μ. Ρεθύμνης

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment