Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (16336 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουνίου /9ης Ἰουλίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας καί Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριᾶκος Μητσοτάκης, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ταύτην ὁ κ. Κυριᾶκος Μητσοτάκης συνωδεύετο ὑπό τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ, ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ κ. Ἀλεξανδρῆ, πρῴην ὑπαλλήλου τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος  εἰς τό Ἰσραήλ καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Τόν κ. Μητσοτάκην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἀρχικῶς συζήτησις περί τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς προσφάτως συγκληθείσης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης εἰς Χανιά, πόλιν καταγωγῆς τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις περί τῆς καταστάσεως καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ καί  εἰρηνευτικοῦ καί δή εἰς τό πλαίσιον τοῦ ἀνεπιλύτου εἰσέτι πολιτικοῦ προβλήματος μεταξύ Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων.

Ἡ ἀσταθής αὕτη πολιτική κατάστασις ἔχει τάς συνεπείας αὐτῆς καί εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, εἰς τά ὁποῖα ὑπάρχει διάθεσις ἐκδηλώσεως ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος παρά τῶν δύο πολιτικῶν πλευρῶν, ὡς ἐφάνη προσφάτως εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐνημερωθείς λεπτομερῶς ὁ κ. Μητσοτάκης παρά τῆς Α.Θ.Μ. περί τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἐξεδήλωσε τήν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ νά ὁμιλήσῃ εἰς οἰκονομικούς παράγοντας, οἱ ὁποῖοι θά δείξουν ἐνδιαφέρον καί θά συμβάλουν οἰκονομικῶς εἰς τήν συνέχισιν αὐτοῦ.

Εὐχαριστήσας ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι αὐτή αὕτη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ κ. Μητσοτάκηἀποτελεῖ τήν πλέον ἰσχυράν βοήθειαν καί ἀρωγήν εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τούς χειμαζομένους Χριστιανούς τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί βεβαίωσιν τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐξακολουθεῖ ὡς διάδοχος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας νά ἀποτελῇ ἀρωγόν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί νά παραμένῃ τό λίκνον τῆς Ρωμηοσύνης παρά τήν οἰκονομικήν αὐτῆς κρίσιν. Εἶναι ἐνθαρρυντικόν τό ὅτι, παρά τήν κρίσιν ταύτην, μέλη τῆς Ρωμηοσύνης, ἤτοι προσκυνηταί ἐξ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Ρωσσίας, Βουλγαρίας καί ἄλλων ἐπισκέπτονται τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Διά τήν συμπαράστασιν τοῦ κ. Μητσοτάκη καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἰδίᾳ εἰς τήν ὑπέρβασιν τῆς πρό ἐτῶν ταλανισάσης τό Πατριαρχεῖον κρίσεως ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Μητσοτάκης, ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπάργυρον ἔμβλημα κλάδου ἐλαίας, ὡς σύμβολον εἰρήνης καί συνδιαλλαγῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Μητσοτάκην ὡς εὐλογίαν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης, εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ σταυρόν καί εἰς τά ἄλλα μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας .

Εὐχαριστήσας ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεχώρησε διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶ καί τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα εἶχε καί τήν εὐκαιρίαν νά παρακολουθήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς  τάς ἐπιτελουμένας ἐργασίας τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, γιγνομένας ὑπό τοῦ Ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Διεπιστημονικῆς ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου καί ὑπό τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

Μετά τήν προσκύνησιν αὐτοῦ ὁ κ. Μητσοτάκης ἐγένετο δεκτός εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τῶν διακονητῶν Πατέρων καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν ὡς εὐλογίαν εἰκόνα τῆς εἰς Ἅιδου καθόδου τοῦ Κυρίου, εὐχόμενος αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment