Ρεσιτάλ πιάνου από τον Αρχιμ. Ελευθέριο Κουμασίδη (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Ρεσιτάλ πιάνου από τον Αρχιμ. Ελευθέριο Κουμασίδη (ΦΩΤΟ)

Στην κατάμεστη αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13η Φεβρουαρίου 2017 το ρεσιτάλ πιάνου του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Ελευθερίου Κουμασίδη, Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, με τίτλο «από το μπαρόκ στο μοντέρνο». Ήταν μία ακόμη μουσική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου.

Στο χαιρετισμό του, στην έναρξη της εκδηλώσεως, ο κ. Σπυρίδων Ραφτάκης, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο και την Ιερά Μητρόπολη, που έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν το Μουσικό Σχολείο, τους καθηγητές και τους μαθητές του. Ο κ. Ραφτάκης αναφέρθηκε σε δράσεις που, παρά τις αντίξοες συγκυρίες, πραγματοποιεί το Μουσικό Σχολείο, με το ζήλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του, τόσο στο Ρέθυμνο όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Μουσικά Σχολεία. Επίσης ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου παρουσίασε στο κοινό τον π. Ελευθέριο Κουμασίδη με τα εξής λόγια:

«Ο Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της Ε­λευ­θέ­ριος Κου­μα­σί­δης γεν­νή­θη­κε στην Αί­γι­να. Εί­ναι α­πό­φοι­τος της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Σχο­λής Α­θη­νών και πτυ­χι­ού­χος της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών. Εί­ναι ε­πί­σης πτυ­χι­ού­χος πιά­νου της τά­ξης της κ. Χρι­στί­νας Μύ­στα­κα – Δέλ­λιου, του Α­πολ­λω­νί­ου Ω­δεί­ου Α­θη­νών, α­π’ ό­που α­πε­φοί­τη­σε με βαθ­μό «Ά­ρι­στα» παμ­ψη­φεί και τι­μη­τι­κό έ­παι­νο.

Στην Αί­γι­να έ­χει δώ­σει αρ­κε­τές συ­ναυ­λί­ες, ε­νώ ε­πί χρό­νια πλαι­σί­ω­νε τη  Δη­μο­τι­κή Χο­ρω­δί­α που δι­ηύ­θυ­νε η κ. Βά­να Χαλ­κί­δη. Έ­χει συμ­με­τά­σχει σε εκ­δη­λώ­σεις στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Κυ­ψέ­λης, στην Πα­χειά Ρά­χη, ε­νώ κά­θε κα­λο­καί­ρι έ­χει κα­θι­ε­ρώ­σει να δί­νει μια συ­ναυ­λί­α στην αυ­λή του Λα­ο­γρα­φι­κού Μου­σεί­ου Αί­γι­νας.

Ως Κλη­ρι­κός της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ύ­δρας, Σπε­τσών και Αι­γί­νης υ­πη­ρε­τεί στο νη­σί Αγ­κί­στρι ε­ξυ­πη­ρε­τών­τας και τους τρεις οι­κι­σμούς του, τη Σκά­λα, τους Μύ­λους και τα Λι­με­νά­ρια. Έ­χει συμ­βά­λει στην α­πο­κα­τά­στα­ση των α­γι­ο­γρα­φι­ών στον ι­ε­ρό να­ό της Ζω­ο­δό­χου Πη­γής Μύ­λων, που εί­χαν κα­τα­στρα­φεί α­πό πυρ­κα­γιά. Ταυ­τό­χρο­να έ­χει δώ­σει νέ­α πνο­ή στη λει­τουρ­γί­α των Κα­τη­χη­τι­κών Σχο­λεί­ων του Αγ­κι­στρί­ου μα­ζί με τους συ­νερ­γά­τες του.

 Ο π. Ε­λευ­θέ­ριος συ­νε­χί­ζει πα­ράλ­λη­λα με α­δι­ά­πτω­το ζή­λο να δι­α­κο­νεί και την μου­σι­κή τέ­χνη και δί­δει με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α ρε­σι­τάλ πιά­νου τό­σο στην Ελ­λά­δα ό­σο και στο ε­ξω­τε­ρι­κό, ό­πο­τε και ό­που προ­σκλη­θεί.

Ο π. Ε­λευ­θέ­ριος Κου­μα­σί­δης α­νή­κει στους ι­ε­ρω­μέ­νους ε­κεί­νους, οι ο­ποί­οι δι­α­θέ­τουν ευ­ρύ­τη­τα πνεύ­μα­τος και ου­σι­α­στι­κή παι­δεί­α και, α­παλ­λαγ­μέ­νοι α­πό προ­κα­τα­λή­ψεις, δεν φο­βούν­ται να α­σκή­σουν κά­ποι­α κα­λή τέ­χνη, χω­ρίς να α­με­λούν στο ε­λά­χι­στο την ι­ε­ρα­τι­κή τους α­πο­στο­λή και δι­α­κο­νί­α. Και γι’ αυ­τό ξε­χω­ρί­ζει και έ­χει κα­τα­κτή­σει μια ζη­λευ­τή θέ­ση στην καρ­διά του κό­σμου. Δεν έ­χει πα­ρω­πί­δες, α­γα­πά και υ­πη­ρε­τεί τον πο­λι­τι­σμό, δεν τον φο­βά­ται. Με τη μου­σι­κή του υ­μνεί το Θε­ό και χα­ρί­ζει πα­ρα­μυ­θί­α και τέρ­ψη στους α­κρο­α­τές του».

Στη συνέχεια, ο π. Ελευθέριος, αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Ευγένιο και το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου που του έδωσαν την ευκαιρία να βρεθεί γιά πρώτη φορά στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο, ερμήνευσε στο πιάνο τα εξής έργα σημαντικών δημιουργών: Fantasy in D minor του Mozart, Toccata in E minor του Bach, Raindrop Prelude, Nocturne Op.48 No.2 και Mazurka Op.17 No.4 του Chopin, Arabesque No.1 του Debussy και Gnossienne No. 1 του Satie.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, ο οποίος ευχαρίστησε το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και τον Διευθυντή του κ. Σπυρίδωνα Ραφτάκη για την πάντοτε καλή συνεργασία τους με τη Μητρόπολη και τον π. Ελευθέριο Κουμασίδη για την αποδοχή της προσκλήσεως να έλθει και να δώσει το ρεσιτάλ πιάνου στο Ρέθυμνο.

 

Ι. Μ. Ρεθύμνης

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment