Αρχιερατικός Εσπερινός στο “κάθισμα” του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Αρχιερατικός Εσπερινός στο “κάθισμα” του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (ΦΩΤΟ)

«Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν».

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος στό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στόν λόφο ἄνω τῆς Τριπόλεως.

Ὁ Ἱερός Ναός εἶχε ἀνεγερθεῖ ὑπό τήν μέριμνα τοῦ Πολεμάρχου καί Ἐλευθερωτῆ τοῦ Γένους μας Θεοδώρου τοῦ Κολοκοτρώνη. Στόν λόφο αὐτό φιλοξενεῖται καί ἡ ἱστορική θέση τοῦ «καθίσματος» τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Τό Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιωμένου ἐκ τῶν Ἐφημερίων του Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Συμμετέχοντες στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἦταν τόσο ὁ Πρόεδρος τοῦ Κυνηγετικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως ὅσο καί τό Δ/Σ τοῦ Συλλόγου, μιᾶς καί ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Συλλόγου τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός, καθώς καί πλῆθος κόσμου,    Ἀρχόντων τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ,  Τριπολιτῶν καί φίλων τοῦ Συλλόγου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκαν νηστήσιμα γλυκίσματα καί ἐδέσματα πρός ὅλους, μέ μέριμνα τοῦ κυνηγετικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τή Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό θά τελέσει ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Τριπόλεως Ἀρχιμ. Βενέδικτος Καρύδης.

 

Τί σημαίνει ὅταν λέμε ὅτι ἑορτάζομε τό διά κολλύβων θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Γνωρίζουμε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (3ος μέ 4ος αἰῶνας), γνωρίζοντας ὅτι οἱ Χριστιανοί καθαρίζονται μέ τή νηστεία κατά τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς (καθαρά ἑβδομάδα), θέλησε νά τούς μολύνει καί νά μήν ἐπιτευχθεῖ ἐκ μέρους τους ὁ σκοπός τῆς νηστείας, πού ἔκαναν. Ἀποφάσισε, λοιπόν, καί διέταξε ὥστε κρυφά ὅλες οἱ τροφές στήν ἀγορά νά ραντισθοῦν μέ αἵματα εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν, μέ μόνο σκοπό τήν μίανση τῶν τροφῶν τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Ὅμως, ὁ πανάγαθος Θεός, μέ τήν μοναδική Του δύναμη καί μέ τήν θεία ἐνέργειά Του, ἐφρόντισε ὥστε νά φανεῖ στόν ὕπνο τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Εὐδοξίου ὁ Μάρτυρας Θεόδωρος καί νά φανερώσει τή δολιοφθορά, πού εἶχε πράξει ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης. Παρήγγειλε ὁ Ἅγιος, μέσῳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐδοξίου, νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί καί νά μήν ἀγοράσουν τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά, ἀλλά νά ἀναπληρώσουν τήν τροφή τους βράζοντας σιτάρι καί νά φᾶνε μόνο ἀπό αὐτό, τά λεγόμενα κόλλυβα, ὅπως τά ἔλεγαν στά Εὐχάϊτα. Ἔτσι καί ἔγινε. Οἱ Χριστιανοί ἐνημερώθηκαν καί ὁ ἄδικος στόχος τοῦ εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ ματαιώθηκε. Τό δέ Σάββατο, ὁ εὐσεβής λαός, πού διαφυλάχθηκε ἀμόλυντος κατά τήν καθαρά ἑβδομάδα, ἀπέδωσε εὐχαριστίες στόν Μάρτυρα ἅγιο Θεόδωρο. Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ κάθε ἔτος τήν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ Μάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

 

Βίος ἁγίου Θεοδώρου Τύρωνος.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων καταγόταν ἀπό τό χωριό Ἀμάσεια στή Μαύρη Θάλασσα, πού ὀνομαζόταν Χουμιαλά, καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.), Γαλερίου (305-311 μ.Χ.) καί Μαξιμίνου (305-312 μ.Χ.). Ὀνομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στό στράτευμα τῶν Τηρώνων, δηλαδή τῶν νεοσυλλέκτων, διοικούμενο ὑπό τοῦ πραιποσίτου Βρίγκα.

Διαβλήθηκε στόν πραιπόσιτο ὡς Χριστιανός καί ἐκκλήθηκε σέ ἐξέταση. Ἐκεῖ ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό χωρίς δισταγμό. Ὁ διοικητής Βρίγκας δέν θέλησε νά προχωρήσει στή σύλληψη καί τιμωρία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, ἀλλά τόν ἄφησε νά σκεφτεῖ καί νά τοῦ ἀπαντήσει ἀργότερα. Πίστευε ὅτι ὁ Θεόδωρος θά ἄλλαζε καί θά θυσίαζε στά εἴδωλα. Ὁ Μεγαλομάρτυς ὄχι μόνο παρέμεινε σταθερός στήν πίστη του, ἀλλά ἔκαψε καί τόν ναό τῆς μητέρας τῶν θεῶν Ρέας μετά τοῦ εἰδώλου αὐτῆς. Ἀμέσως τότε συνελήφθη καί ρίχτηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες σέ πυρακτωμένη κάμινο, ὅπου καί τελειώθηκε μαρτυρικά.

Ἡ σύναξη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἐτελεῖτο στό ἁγιώτατο Μαρτύριό του, τό ὁποῖο βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ Φωρακίου ἤ Σφωρακίου, τό Σάββατο τῆς Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, δηλαδή τήν ἡμέρα πού ὁ Ἅγιος ἔκανε τό θαῦμα τῶν κολλύβων, σῴζοντας τόν ὀρθόδοξο λαό ἀπό τά μιασμένα εἰδωλόθυτα, τά ὁποῖα ἐπρόκειτο ἀπό ἄγνοια νά φάει.

Στήν ἁγιογραφία, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ἐμφανίζεται σέ τεσσάρων εἰδῶν μορφές. Εἴτε μόνος μέ στρατιωτική στολή, εἴτε ἀντιμετωπίζοντας ἕνα φίδι – δράκο καί μαζί μέ τόν ἅγιο Θεόδωρο τόν Στρατηλάτη ὄρθιοι ἤ πάνω σέ ἄλογα. Πάντα φέρει στρατιωτική στολή.

 

Ι. Μ. Μαντινείας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment