Ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου του Μαΐου
Κοινοποιήστε

Ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου του Μαΐου

Συ­νήλ­θε, την Τε­τάρ­τη 22 και την Πέμ­πτη 23 Μα­ΐ­ου 2019, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 162ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου για τον μή­να Μά­ι­ο, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

            Προ της ε­νάρ­ξε­ως των ερ­γα­σι­ών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Δι­α­βε­βαί­ω­ση του νέ­ου Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως Αυ­τής Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Φι­λο­θέ­ου Θε­ο­χά­ρη, στον ο­ποί­ο ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και τα Μέ­λη της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ευ­χή­θη­καν κα­λή και καρ­πο­φό­ρο δι­α­κο­νί­α.

           Κα­τά τις Συ­νε­δρί­ες η Δ.Ι.Σ.:

            Συ­νήλ­θε σε κοι­νή σύ­σκε­ψη με την Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου και με την Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή και τις Συγ­γρα­φι­κές Ο­μά­δες του έρ­γου «Α­να­βάθ­μι­ση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως» του Ιν­στι­τού­του Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής (ΙΕΠ), με την πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, προς αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α και ε­νη­μέ­ρω­ση για την πρό­ο­δο του ως ά­νω έρ­γου, που α­φο­ρά στην δι­α­μόρ­φω­ση νέ­ων Ω­ρο­λο­γί­ων Προ­γραμ­μά­των και στην συγ­γρα­φή αν­τι­στοί­χως νέ­ων βι­βλί­ων για τα ει­δι­κά – θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως.

            Ε­νέ­κρι­νε την συμ­με­το­χή της Εκ­κλη­σί­ας η­μών εν Canterbury Αγ­γλί­ας, α­πό 27ης έ­ως 28ης μη­νός Ι­ου­νί­ου 2019, στην Συ­νε­δρί­α της Συν­τα­κτι­κής Ε­πι­τρο­πής της Δι­ε­θνούς Ε­πι­τρο­πής για τον Θε­ο­λο­γι­κό Δι­ά­λο­γο με­τα­ξύ Ορ­θο­δό­ξων και Αγ­γλι­κα­νών.

            Δι­ό­ρι­σε τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Τε­γέ­ας κ. Θε­ό­κλη­το Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας.

            Δι­ό­ρι­σε τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη κ. Νι­κό­λα­ο Γιαν­νου­σά Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­στο­ρί­ας.

            Ε­νέ­κρι­νε την πα­ρου­σί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, ως και των Με­λών Αυ­τής, στις ε­όρ­τι­ες εκ­δη­λώ­σεις για την συμ­πλή­ρω­ση ε­κα­τό ε­τών α­πό της α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως της Ξάν­θης εκ του βουλ­γα­ρι­κού ζυ­γού.

            Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί του εγ­γρά­φου του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι’ ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».

            Ε­πι­χο­ρή­γη­σε με το πο­σό των ε­βδο­μήν­τα χι­λιά­δων (70.000) ευ­ρώ την Ε­στί­α Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, για τη σί­τι­ση των μα­θη­τών και την κά­λυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δα­πα­νών των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Ε­στι­ών.

Α­πο­φά­σι­σε την α­πο­στο­λή Εγ­κυ­κλί­ου Συ­νο­δι­κού Ση­μει­ώ­μα­τος προς την Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, το ο­ποί­ο θα κοι­νο­ποι­η­θεί και στις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με το ο­ποί­ο θα ε­νη­με­ρώ­νον­ται, ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά την ο­ποί­α κά­ποι­ος Δή­μος αξι­ώ­νει την εν γέ­νει δι­οί­κη­ση των Ι­ε­ρών Κοι­μη­τη­ρια­κών Να­ών, οι Εξό­δι­ες Α­κο­λου­θί­ες και τα ι­ε­ρά Μνη­μό­συ­να θα τε­λούν­ται στους Ενο­ρια­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς.

            Τέ­λος, ε­νέ­κρι­νε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θη­κε με θέ­μα­τα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων και τρέ­χον­τα υ­πη­ρε­σια­κά ζη­τή­μα­τα.

Εκ της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

Εκτύπωση