Το Παλαιό Φάληρο υποκλίθηκε στον Πολιούχο Άγιό του
30 Αυγούστου 2020 Κοινοποιήστε

Το Παλαιό Φάληρο υποκλίθηκε στον Πολιούχο Άγιό του

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 30 Αὐγούστου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ., ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος, ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πού ἀκολούθησε, μαζί μέ τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιο καί τόν Σεβασμ. Ποιμενάρχη μας.

Στήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως ἀναφέρθηκε στήν φράση πού λέει ὁ ἱερεύς κατά τή θεία λατρεία, «Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Κάθε μέρα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κάποιον Ἅγιο γιά νά ἑορτάζει. Κάθε μέρα ἔχουμε κάποιον Ἅγιο πού ἑορτάζει, γιά νά ἔχουμε «μνήμη Ἁγίου».

Σήμερα, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί προστάτου τῆς πόλεως τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου. Εἶναι σαφής καί ξεκάθαρος ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου : «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἐβρ. 13,7). Μνημονεύουμε σήμερα τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο πού ἐλάλησε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὡς γνήσιος φίλος Του. Εἶναι γνωστή ἡ ζωή του καί τό ἀγωνιστικό του φρόνημα, ὅταν, πρεσβύτερος ὤν, ἐκπροσώπησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, καθότι ὑπἐργηρος, ὁ ὁποῖος δέν μποροῦσε να μεταβεῖ γιά νά ὑπεραπιστεῖ τήν Ἐκκλησία κατά τήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο ἀπό τίς κακοδοξίες τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος ὑποβίβαζε τόν Ἰησοῦ Χριστό σέ κτίσμα, καί δέν τόν ἀναγνώρισε ὡς ἕνα ἀπό τά τρία Πρόσωπα τῆς ἁγίας Τριάδος καί ἄρα ὡς Θεό. Ἔμελλε νά τόν διαδεχθεῖ καί στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος παραστάθηκε στή Σύνοδο μέ τή σύνεση, τή σοφία καί τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του πού ἦταν καί τά σπουδαιότερα ἐφόδιά του γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν Ἐκκλησία μας. Τί νά μνημονεύσουμε ἀπό τή βιοτή του; Τό ὀρθόδοξο ἦθος του. Καί αὐτὀς πού ἔχει ὀρθόδοξο ἦθος εἶναι αὐτός πού ἔχει «νοῦν Χριστοῦ». Ὅταν κάποιος γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί μέτοχος τῶν μυστηρίων της, τότε γίνεται μέτοχος τῆς Ἐκκλησίας καί ἑνώνεται μέ αὐτήν καί ἄρα μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Ἡ Ἐκκλησία δέν διασπᾶται. Οἱ ἄνθρωποι διασπῶνται, ὅταν διαχωρίζονται ἀπό τήν ἀλήθειά της, ὅπως οἱ αἱρετικοί. Ὁ Χριστός ἐνανθρώπησε γιά νά ἐπαναφέρει τή χαμένη ἑνότητα. Ἐμεῖς διασπώμαστε ὅταν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό εὔκολα μποροῦμε νά τό παρατηρήσουμε στήν προσωπική, οἰκογενειακή καί κοινωνική μας ζωή. Μέσα ἀπό τήν ἑνότητα ἔρχεται ἡ εἰρήνη. Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας μᾶς ἑνώνει καί μᾶς τρέφει μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο βρῆκαν τήν εὐκαιρία κάποιοι νά συκοφαντήσουν κατά τήν κρίση αὐτή τῆς πανδημίας, ἀγνοώντας ὅτι Αὐτό ὑπάρχει «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος».

Ὁ ἐπίσκοπος ἐκφράζει τήν ἑνότητα, καθώς «ὅπου ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καί Ἐκκλησία» καί συνεπῶς καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σέ αὐτή τήν πόλη ἡ ἑνότητα ἐκφράζεται στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος μέ τό ἐκκλησιαστικό του ἦθος, τή λιπαρά θεολογική του κατάρτιση καί τήν πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως ἔκλεισε τό κήρυγμά του εὐχαριστώντας τόν Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐπέτρεψε νά προεξάρχει σήμερα, ἐνῶ κατά τήν τάξιν εἶναι «δικαίωμα» τοῦ ἐπιχωρίου ἐπισκόπου νά τό πράξει καί προέτρεψε τούς πιστούς νά μένουν προσηλωμένοι στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κατά τήν Ἀπόλυση εὐχαρίστησε τόσο τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως, ὅσο καί τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιο πού ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσία τούς τήν ἐφετινή πανήγυρη, ἔστω καί ἐν μέσῳ δυσκολιῶν καί πανδημίας, εὐχήθηκε στούς ἑορτάζοντες καί τίς ἑορτάζουσες «Χρόνια πολλά καί τοῦ χρόνου νά μπορέσουμε νά ἐπανέλθουμε στήν κανονικότητα πού ἐφέτος στερηθήκαμε».

Εκτύπωση