Αρχείο

«Ευφραίνου εν Κυρίω η πόλις Ηρακλείου, τέρπου και αγάλλου η Κρήτη πίστει λαμπροφορούσα, Μηνάν τον πανένδοξον αθλητήν εν κόλποις κατέχουσα ως θησαυρόν, απόλαυε των θαυμάτων την πληθύν και ευχαρίστως τω Σωτήρι βόησον· Κύριε δόξα σοι».   Με τους λόγους αυτούς