Ολοκληρώθηκε το Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος

Ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν με α­πό­λυ­τη ε­πι­τυ­χί­α οι ερ­γα­σί­ες του Γ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νε­δρί­ου Στε­λε­χών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Επιστημονικό Συνέδριο περί Χριστιανικής Παραδόσεως της Κύπρου

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η Εκκλησία της Ελλάδος, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος,

Διαβάστε περισσότερα »

Το Διορθόδοξο Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Erasmus Βρυξελλών – Erasmus University College 

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος οργάνωσε επιμορφωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες για 25 Έλληνες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Erasmus Βρυξελλών, στο

Διαβάστε περισσότερα »