Αγιασμός στο Πρωτοδικείο Γυθείου από τον Μητροπολίτη Μάνης (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Αγιασμός στο Πρωτοδικείο Γυθείου από τον Μητροπολίτη Μάνης (ΦΩΤΟ)

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ μετέβη σήμερα το πρωί, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Γυθείου, όπου παρουσία όλων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών καί υπαλλήλων στα Δικαστήρια, του υποδιοικητού του Α.Τ. Γυθείου, της προέδρου και μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης, τέλεσε τον αγιασμό επι τη ευκαιρία του νέου δικαστικού έτους.

Στην προσφώνηση του προς το Δικαστικό Σώμα, ο Σεβ. μεταξύ των άλλων υπογράμμισε: ‘’Σεις οι Δικαστικοί Λειτουργοί, επιτελείτε ένα εξαιρετικό έργο. Ως καλώς γνωρίζετε κατά τα άρθρα 87 επ. του Συντάγματος απολαμβάνετε το αγαθό της ανεξαρτησίας, το μέγιστο αυτό δημοκρατικό προνόμιο μετά την διάκριση των εξουσιών και είσθε στυλοβάτες της όλης λειτουργίας του πολιτεύματος. Η χώρα μας, δόξα τω Θεώ είναι κράτος δικαίου, έχει δικαστές, πρέπει να έχει δικαστές, λειτουργούς της θέμιδος. Γι’ αυτό εσείς διαδραματίζετε σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία, τόσον η ‘’ισταμένη’’ με τον εισαγγελικό λόγο επί της έδρας, όσο και η ‘’καθημένη’’ με την έκδοση αποφάσεων. Να γνωρίζετε ότι ακούει ο πολίτης, ο λαός προβληματίζεται, σκέπτεται, τον συνέχει, ενεργεί καταλλήλως. Η ύπαρξη των δικαστηρίων λειτουργεί πολλές φορές ανασταλτικά και αποτρεπτικά στη διάπραξη αδικημάτων και εγκληματικών συμπεριφορών. Είσθε οι υπερασπιστές του δικαίου, οι ερμηνευτές του νόμου, οι λειτουργοί της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, οι άγρυπνοι φρουροί της συντεταγμένης πολιτείας, οι άοκνοι δημιουργοί ενός νομικού πολιτισμού, ώστε η κοινωνία μας να προφυλαχθεί από την ανομία, αδικία, κατάπτωση, ηθική παρακμή. Αξίζει να μείνετε σταθεροί στις αιώνιες αξίες, στις αρχετυπικές αρχές εμβαθύνοντας διηνεκώς στις μεγάλες έννοιες, δίκαιο, δικαιοσύνη, επιείκια, καλή πίστη, χρηστά ήθη, δημόσιο συμφέρον, summum bonum.

Σας εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας ευλογεί και ενδυναμώνει στο ευθυνοφόρο έργο σας’’.

Ακολούθως ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου κ. Νικόλαος Νταής ευχαρίστησε με θερμούς λόγους τον Σεβασμιώτατο και του προσέφερε παραδοσιακά προϊόντα της Μάνης.

Ο Σεβ. προσέφερε σ’ όλους τους δικαστές ένα αντίγραφο σε φύλλο περγαμηνής, την ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου του Ναυπλίου έτους 1834, απόφαση καταδίκης εις θάνατον των ηρώων Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, όπου καταδεικνύεται η έλλειψη των υπογραφών των δυο υπερόχων δικαστών, Αναστασίου Πολυζωϊδη (προέδρου) και Γεωργίου Τερτσέτη (μέλος).

 

Ακολουθεί η ευχή η συνεταχθείσα υπό του Σεβ., η οποία και ανεγνώσθη κατά την διάρκεια της τελέσεως του αγιασμού και εδόθη σε όλους τους δικαστές και εισαγγελείς.

”Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Λόγε ἀΐδιε τοῦ Ἀνάρχου Θεοῦ Πατρός, Ὓψιστε, Ὑπεράγαθε καί Εὔσπλαγχνε, Οὐράνιε Νομοθέτα καί Κριτά Δικαιότατε. Σύ, ὁ καί τόν προσερχόμενον Σοι νομικόν, φιλοστόργως ποιήσας καί συνδιαλεχθείς μετ’ αὐτοῦ τά σωτήρια δείξας τά τήν αἰώνιον ζωήν ἐξασφαλίζοντα. Σύ, ὁ τόν νόμον τηρήσας, ὁ τόν τελώνην δικαιώσας, ὁ τόν ἄσωτον μετανοήσαντα δεξάμενος ὁ τῇ μοιχαλίδι τήν ἄφεσιν διδούς καί τόν ληστήν ἐν τῇ ἐσχάτῃ αὐτοῦ ὁμολογία προσδεξάμενος. Σύ, ὁ διδάξας τά περί τοῦ φοβεροῦ καί ἀπροσωπολήπτου βήματος ἐν τῇ Δευτέρᾳ Παρουσίᾳ Σου, ὅτε μέλλεις κρίνειν πᾶσαν τήν οἰκουμένην.

Αὐτός, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Βασιλεῦ Ἅγιε, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων Σου καί πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου δικαστικοῦ ἔτους καί κατάπεμψον, πᾶσι τοῖς τήν δικαιοσύνην διακονοῦσι, πλούσια τά ἐλέη καί τούς οἰκτιρμούς Σου.

Σοῦ δεόμεθα καί Σέ ἱκετεύομεν, παράσχου ἐπί τούς ἐνταῦθα διατρίβοντας, διακόνους τῆς δικαιοσύνης, τόν θεῖον φωτισμόν καί τήν εὐδοκίαν Σου, δίδων αὐτοῖς κρίσιν δικαίαν, νοῦν σωφροσύνης, πνεῦμα διακρίσεως ἀγαθῶν τε καί πονηρῶν, ὅπως ἀπονέμωσι δικαιοσύνην καί ἀλήθειαν ἐν παντί.

Δίδαξον τούς δούλους Σου τούτους, φεύγειν ψεῦδος καί μισεῖν ἀδικίαν καί ἀποστρέφεσθαι πάντα ψευδῆ ὅρκον. Ἔνθες αὐτοῖς τόν θεῖον φόβον Σου εἰς τό φυλάσσειν τάς ἐντολάς Σου καί μή περιπίπτειν ἐν ἁμαρτίαις, ὁδήγησον δέ ἑρμηνεύειν καί ἐν τοῖς πράγμασι θέτειν τόν νόμον. Παρά Σοῦ γάρ δέδοται καί ἐγκεχάρακται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καί ὁ τῆς συνειδήσεως νόμος, κριταί δέ ἔστησαν κρίνειν ἔθνη καί κρατεῖν λαῶν, ὅτι δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος καί ζωή ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, πᾶσα δέ ἐξουσία παρά Σοῦ τεταγμένη ἐστίν, ἔκδικος τῷ τό κακόν πράσσοντι, ὅτι πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν.

Μνήσθητι, Κύριε, καί τῶν προκοιμηθέντων δικαστικῶν λειτουργῶν καί καταξίωσον πάντας ἡμᾶς τυχεῖν καί τοῦ τῆς δικαιοσύνης στεφάνου ἐν τοῖς οὐρανοῖς, παρά Σοῦ τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ καί Δικαιοκρίτου Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου καί Παναμώμου ἁγίας σου Μητρός καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τοῦ καί προστάτου τοῦ δικαστικοῦ σώματος καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

 

Ι. Μ. Μάνης

Εκτύπωση