Πρόγραμμα παρουσίασης Πρακτικών του Στ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για το 1821
26 Μαρτίου 2019 Κοινοποιήστε

Πρόγραμμα παρουσίασης Πρακτικών του Στ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για το 1821

Η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος σας προ­σκα­λεί στην επίσημη πα­ρου­σί­αση του Τό­μου του ΣΤ΄ Δι­ε­θνούς Επιστη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου με θέμα:

«Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού

του απελευθερωτικού Αγώνος κατά την Επανάσταση του 1821»,

που θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την Τρίτη 26 Μαρ­τίου 2019, ώρα 18:30 στην Αί­θουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ο­δός Ιασίου 1, Αθήνα).

ΠΡΟ­ΓΡΑΜΜΑ ΕΚ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΕΩΣ

  • Χαι­ρε­τι­σμός του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χιε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

     ΕΙ­ΣΗ­ΓΗ­ΤΕΣ

  • Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, Μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.   
  • Ο Ελ­λο­γι­μώτατος κ. Αθανάσιος Καραθανάσης, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Κα­τα­λη­κτή­ριος χαι­ρε­τι­σμός του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τίου, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Την εκδήλωση θα συντονίσει οΠα­νοσιολογιώτα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρ­θο­λο­μαίος Αν­τω­νίου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τεύς της Ειδ.Σ.Ε Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Πληροφορίες:

Γραφείο Ειδ.Σ.Ε. Πολιτιστικής Ταυτότητος (τηλ. ε­πι­κοι­νω­νίας: 210-7272212 – 15)


 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Εκτύπωση