Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΣΗΕΑ
23 Μαΐου 2019 Κοινοποιήστε

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΣΗΕΑ

Με την γνωστή φράση “Το γράφει η εφημερίδα” ξεκίνησε τον συλλογισμό του για τις αλλαγές στην ενημέρωση και την πληροφορία με την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη ζωή των ανθρώπων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , ο οποίος πρόσφατα έκανε λόγο για “οθονιστές” κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, «Δημήτρης Ι.Πουρνάρας», ενώ ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι, αν η σχέση «ἐμπιστοσύνης καί ἐκτιμήσεως, σχέσις σεβασμοῦ καί εἰλικρινείας» που υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ αναγνωστών και εφημερίδας, έχει διαταραχθεί «καί ἄν δημοσιεύεται ὅ,τι εἶναι ἀληθινόν».

«Ὅλοι γνωρίζομεν, ὅτι εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν ἡ ζωή μας διαμορφώνεται ὑπό τῆς λεγομένης “ἠλεκτρονικῆς νέας τάξεως πραγμάτων”. Αἱ νέαι τεχνολογίαι ἔχουν ἀλλάξει τό ἐπικοινωνιακόν τοπίον καί ἐπαναπροσδιορίζουν τόν χαρακτῆρα τῆς ἐνημερώσεως καί τῆς πληροφορίας. Γίνεται λόγος περί “χάους τῶν πληροφοριῶν”, περί “πληθώρας πληροφοριῶν χωρίς δυνατότητα ἐλέγχου”.

Τό γεγονός ὅτι “ἡ πληροφορία” ἐχει ἀποκτήσει παγκοσμίως “μεταφυσικόν στάτους”, διευκολύνει τήν χειραγώγησιν τῶν ἀτόμων καί τῶν λαῶν. Ἡ τηλεόρασις καί τό διαδίκτυον μεταδίδουν πρότυπα ζωῆς, τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν ὀθνεῖα συμφέροντα καί προάγουν τόν ἀτομικισμόν καί τόν καταναλωτισμόν.

Δυστυχῶς, κατά κοινήν ὁμολογίαν, τά μέσα ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, ἔχουν μίαν τάσιν δημιουργίας τῆς ἰδίας αὐτῶν ἀληθείας, μεταβαλλόμενα ἐνίοτε εἰς φορεῖς ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ σώματος τῶν πολιτῶν.Συμβαίνει δέ τοῦτο, διότι τινές ὑπηρετοῦν συγκεκριμένας ἐπιδιώξεις, ἐλαυνόμενοι ἀπό τούς νόμους καί τάς ἀρχάς τῆς ἀγορᾶς, τάς τεχνηέντως διολισθαινούσας πρός τήν ἐπιλεκτικήν θεώρησιν τῶν γεγονότων. Διαπιστώνομεν, μάλιστα, μετά πολλῆς λύπης, ὅτι ἀκόμη καί εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς δημοσιογραφίας διαχέονται καί προωθοῦνται κατά καιρούς τοιαύτης μορφῆς εἰδήσεις, προερχόμεναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἰδιοτελῆ κίνητρα, ὡς τοῦτο, ἐξ ἄλλου, ἀποδεικνύεται καί ἀπό μίαν πρόχειρον ἔρευναν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό πρόσφατον Οὐκρανικόν ἐκκλησιαστικόν ζήτημα.

Διά τό ἐν λόγῳ θέμα καί τάς κινήσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διωχετεύθησαν ἀφειδῶς εἰς τόν χῶρον τῶν μέσων ἐνημερώσεως πολλαί ψευδεῖς πληροφορίαι, διαστρεβλωμένα τά ἱστορικά γεγονότα καί παραποιημένη ἡ ἀλήθεια, ἐνῶ τά πραγματικά δεδομένα ἀπεκρύβησαν ἐπιμελῶς ἤ καί σκοπίμως» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Ὁ περί τῆς ἀληθείας λόγος εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος καί διαχρονικός διά πάντας τούς ἀνθρώπους, ἔτι περισσότερον ὅμως δι᾽ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταχθῇ εἰς τό ἔργον τῆς διατηρήσεως καί δημοσιεύσεως τῆς ἀληθείας, διά τῶν μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως», τόνισε ο κκ Βαρθολομαίος επισημαίνοντας ότι από τα παιδικά του χρόνια υπήρχε μία ιδιαίτερη εκτίμηση για τους δημοσιογράφους και την προσφερόμενη από αυτούς ενημέρωση.

«Ἡ γνωστή φράσις “τό γράφει ἡ ἐφημερίδα” εἶναι οἰκεία εἰς ἡμᾶς, καί παραπέμπει συνήθως εἰς δύο βασικά καί ἀδιαπραγμάτευτα ἀξιώματα. Πρῶτον, ὅτι ἡ διά τῆς ἐφημερίδος δημοσιευομένη πληροφορία εἶναι ἀληθής, ἐπειδή ὁ δημοσιογράφος εἰς οὐδεμίαν τῶν περιπτώσεων θά παρεῖχεν εἰς τό κοινόν ἐν ἐπιγνώσει εἴδησιν ἀναληθῆ καί, δεύτερον, ὅτι ὑπάρχει μία σχέσις μεταξύ ἀναγνωστῶν καί ἐφημερίδος: σχέσις ἐμπιστοσύνης καί ἐκτιμήσεως, σχέσις σεβασμοῦ καί εἰλικρινείας. Τό τιθέμενον, ὅμως, σήμερον ἐρώτημα εἶναι ἄν αὐτή ἡ σχέσις ἔχῃ διατηρηθῇ καί ἄν δημοσιεύεται ὅ,τι εἶναι ἀληθινόν», τόνισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε με την ανώτατη τιμητική διάκριση της ΕΣΗΕΑ, τον «Χρυσό Ξενοφώντα». Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε την Μαρία Αντωνιάδου πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και την Φανή Πετραλιά γενική γραμματέα καθώς και “άπαντες τους εκλεκτούς συντάκτας του Ημερήσιου Τύπου των Αθηνών καί ἅπαντα τά μέλη τῆς

Ἑνώσεως καί τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος, εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι το δημοσιογραφικόν ἔργον αὐτῶν συμβάλλει καί θά συμβάλλῃ καί εἰς τό μέλλον τά μέγιστα εἰς τήν διάδοσιν τῆς ἀληθείας”.

Εκτύπωση