Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με μαθητές
7 Μαΐου 2019 Κοινοποιήστε

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με μαθητές

Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος το πρωί της Δευ­τέ­ρας 6 Μαΐ­ου 2019 δέχθηκε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θ­νών μαθητές α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα.

          Πρό­κει­ται για τους βρα­βευ­θέντες μα­θη­τές της τάξεως της Γ΄ Γυ­μνα­σί­ου, οι ο­ποί­οι συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Δι­α­γω­νι­σμό πα­ρα­γω­γής βίν­τε­ο, δι­αρ­κεί­ας έ­ως έ­ξι λε­πτών, με θέ­μα τις προ­ε­πα­να­στα­τι­κές μορ­φές του Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού Α­γώ­να του Γέ­νους κα­τά την πε­ρί­ο­δο του 1821 και συγ­κε­κρι­μέ­να τους: Ά­γιο Κο­σμά τον Αι­τω­λό, Α­γί­α Φι­λο­θέ­η την Α­θη­ναί­α, Ρή­γα Φερ­ραί­ο και Γιά­ννη Δα­σκα­λο­γιά­ννη.

          Ο Δι­α­γω­νι­σμός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με­τά α­πό την έγ­κρι­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έ­ρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των και της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος και την υ­πο­γρα­φή συμ­φώ­νου συ­νερ­γα­σί­ας, με­τα­ξύ της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Θρη­σκευ­μά­των και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής­ Ταυ­τό­τη­τος, εν ό­ψει των πολ­λών δρά­σε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται, αλ­λά και προ­γραμ­μα­τί­ζον­ται, για τους ε­ορ­τα­σμούς της ε­πε­τεί­ου των 200 χρό­νων α­πό την έ­ναρ­ξη του Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού Α­γώ­να το 1821.

          Τους βρα­βευ­θέντες μα­θη­τές και τους συ­νο­δούς – Κα­θη­γη­τές πα­ρου­σί­α­σε στον Μα­κα­ρι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μο ο Γραμ­μα­τέ­ας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής ­Ταυ­τό­τη­το­ς Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης.

          Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου ­Κα­λαν­τζή, υ­πο­δέ­χθη­κε τους μα­θη­τές και τους κα­θη­γη­τές τους με τον Πα­σχά­λιο χαι­ρε­τι­σμό “Χρι­στός Α­νέ­στη”, συ­νο­μί­λη­σε μα­ζί τους για τα εν­δι­α­φέ­ρον­τα στοι­χεί­α που α­να­δύ­θη­καν α­πο την με­λέ­τη των προ­σώ­πων που απα­σχό­λη­σαν τον Δι­α­γω­νι­σμό, ε­παί­νε­σε την ε­ξαι­ρε­τι­κή προ­σπά­θειά τους και ευ­χή­θη­κε να έ­χουν στην πο­ρεί­α της ζω­ής τους το Φως της Α­να­στά­σε­ως του Κυ­ρί­ου και το φως της ι­στο­ρι­κής γνώ­σε­ως.

          Πριν την α­πο­χώ­ρη­ση των μα­θη­τών και των κα­θη­γη­τών α­πο το κτήριο της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, ο ­Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος προ­σέ­φε­ρε σε ό­λους έ­ναν σταυ­ρό και α­να­μνη­στι­κά μα­θη­τι­κά εί­δη με τον λο­γό­τυ­πο 1821-2021.

          Με την Αρ­χι­ε­πι­σκο­πι­κή ευ­λο­γί­α άρ­χι­σε η εκ­παι­δευ­τι­κή εκ­δρο­μή στην ι­στο­ρι­κή πε­ρι­ο­χή της Σπάρ­της, του Μυ­στρά και της Μο­νεμ­βά­σιας, η ο­ποί­α α­πο­τε­λεί για το τρέ­χον σχο­λι­κό έ­τος και το έ­πα­θλο της δι­α­κρί­σε­ώς τους.

          Οι μα­θη­τές, οι συ­νο­δοί – Κα­θη­γη­τές τους, ο εκ­πρό­σω­πος του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έ­ρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νι­κό­λα­ος Πα­πα­θα­να­σό­που­λος και ο γραμ­μα­τέ­ας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής ­Ταυ­τό­τη­το­ς Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης κα­τά την ά­φι­ξή τους στην Σπάρ­τη ε­πι­σκέφ­θη­καν και ξε­να­γή­θη­καν στο Αρ­χαι­ο­λο­γι­κό Μου­σεί­ο της πό­λε­ως και στο Μου­σεί­ο Ε­λιάς και Ελ­λη­νι­κού Λα­διού.

 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Εκτύπωση