Κουρά Μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
7 Δεκεμβρίου 2019 Κοινοποιήστε

Κουρά Μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Νοεμβρίου /6ης Δεκεμβρίου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός  ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ εἰς  μοναχόν χειροθεσία τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, ἐγκριθείσης ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τόν καρέντα μετωνόμασεν ὁ Μακαριώτατος εἰς Συμεών. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος εἰς τάς μοναχικάς κουράς δηλοῖ τήν ἀλλαγήν τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν κειρομένων.

Ἅμα τῇ κουρᾷ ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν καρέντα μοναχόν Συμεών διά τόν ζῆλον αὐτοῦ ἐπί διετίαν εἰς τήν ἱεροψαλτικήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν διδασκαλίαν αὐτοῦ ὡς Θεολόγου καθηγητοῦ καί ὡς Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου ἐν τῇ  Σχολῇ τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών καί ἐνουθέτησεν αὐτόν, ἵνα εἰς τό ἑξῆς συμπληρώνῃ καί ὁλοκληρώνῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ ὑπηρετῶν ὡς Ἁγιοταφίτης μοναχός καί προσεχῶς ὡς διάκονος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα.

 

Εκτύπωση