Συγκρότηση ΔΣ του Κέντρου “Θεομήτωρ” της Ι. Μ. Ρεθύμνης

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου «ΘΕΟΜΗΤΩΡ», πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του, σύμφωνα με το Καταστατικό του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να γίνει η κατανομή των αξιωμάτων, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο.

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου διαμορφώνεται ως εξής:

Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Πρόεδρος.

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αντιπρόεδρος.

Πρωτοπρεσβύτερος Σωκράτης Ξενικάκης, Γραμματέας, με αναπληρωτή τον Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Ζωλοτάκη.

κ. Γεώργιος Κατικάς, Ταμίας, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Φρυγανάκη.

κ. Νικόλαος Παπαδάκης, Μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Ραπτάκη.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «τα ως άνω τρία τακτικά μέλη του Δ.Σ. και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους μέλη διορίζονται για μια τριετία από το Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ως Πρόεδρο του Ιδρύματος. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Οι δε διορισθέντες δύναται να επαναδιορισθούν. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο… και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά αφενός στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος και αφετέρου στη διαχείριση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί προς χρήση του Ιδρύματος και στη διάθεση των πόρων αυτού.

β) Επεξεργάζεται, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον οικείο Μητροπολίτη τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

γ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

δ) Καθορίζει τις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος θέσεις του προσωπικού και αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυσή του, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του, καθώς και για λοιπά συναφή ζητήματα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

ε) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων απαραιτήτων για την εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.

στ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή μη δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών καθώς και για την ανακήρυξη δωρητών και ευεργετών του Ιδρύματος.

ζ) Τηρεί τα απαιτούμενα διοικητικά και διαχειριστικά βιβλία, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

η) Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα με τον οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών, τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών και τα Διοικητικά Συμβούλια των φιλανθρωπικών κοινωφελών και λοιπών Εκκλησιαστικών και άλλων Ιδρυμάτων της περιφερείας της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης δύναται να συνεργασθεί με διαφόρους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, με φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς, επίσης, με τοπικούς φορείς και εν γένει με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

θ) Είναι αρμόδιο και αποφαίνεται για την εύρυθμη λειτουργία και την σωστή τήρηση των εσωτερικών κανονισμών των επιμέρους τομέων του Ιδρύματος.

ι) Αποφασίζει για την φιλοξενία συνάξεων, συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών ποιμαντικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και για την παραχώρηση των ως άνω εγκαταστάσεων προς χρήση σε άλλους φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του, υπό τους όρους που θέτει ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων.

ια) Ορίζει ανά τριετία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα εκκλησιαστικά συμβούλια, επιτροπές για την εύρυθμη λειτουργία των Ιερών Ναών του Αγίου Παντελεήμονος και του Τιμίου Σταυρού.

ιβ) Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό κατά την κυρίαρχη κρίση του.»

Ανακοινώνοντας αυτά, παρακαλούμε να εύχεσθε για να επιτελέσει το Κέντρο τους στόχους του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin