Συνεδρίασε η Ε­πι­τροπή Αξιολογήσεως Β΄ Πα­νελ­λη­νίου Μα­θη­τι­κού Διαγω­νι­σμού
18 Φεβρουαρίου 2020 Κοινοποιήστε

Συνεδρίασε η Ε­πι­τροπή Αξιολογήσεως Β΄ Πα­νελ­λη­νίου Μα­θη­τι­κού Διαγω­νι­σμού

Στo Υ­πουρ­γείο Παι­δείας καί Θρη­σκευ­μά­των καί συγ­κε­κρι­μένα στην Αί­θουσα «Έλλη Παππά», συ­νε­δρί­ασε τήν Δευ­τέρα 17η Φε­βρου­α­ρίου 2020 και ώρα 12η με­σημ­βρινή, η Ε­πι­τροπή Α­ξι­ο­λο­γή­σεως των έρ­γων του Β΄ Πα­νελ­λη­νίου Μα­θη­τι­κού Δι­α­γω­νι­σμού σχο­λι­κού έ­τους 2019-2020 για τη δη­μι­ουρ­γία «βίν­τεο» με θέμα: «200 χρό­νια από το 1821», η ο­ποία συ­στά­θηκε με το σχε­τικό έγ­γραφο του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέα Θρη­σκευ­μά­των και του Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Ο Προ­ε­δρεύων της Ε­πι­τρο­πής, Αρ­χι­μαν­δρί­της Βαρ­θο­λο­μαίος Αν­τω­νίου –  Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, κα­λω­σό­ρισε τα Μέλη της Ε­πι­τρο­πής, η ο­ποία α­πο­τε­λεί­ται από τους κά­τωθι:

  1. κ. Πη­νε­λόπη Μω­ρα­ΐ­του, Φι­λό­λογο – Εκ­παι­δευ­τικό,
  2. κ. Κων­σταν­τίνο Χο­λέβα, Πο­λι­τικό Ε­πι­στή­μονα,
  3. κ. Νι­κό­λαο Πα­πα­θα­να­σό­πουλο, Προ­ϊ­στά­μενο Τμή­μα­τος Θρη­σκευ­τι­κών Ε­λευ­θε­ριών και Δι­α­θρη­σκευ­τι­κών Σχέ­σεων,
  4. κ. Σο­φία Με­ρε­τάκη, Δι­οι­κη­τική Υ­πάλ­ληλο Τμή­μα­τος Θρη­σκευ­τι­κών Ε­λευ­θε­ριών και Δι­α­θρη­σκευ­τι­κών Σχέ­σεων και
  5. κ. Ευ­τυ­χία Μητ­σο­πού­λου, Ει­δικό Σύμ­βουλο Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέα Θρη­σκευ­μά­των,

και κή­ρυξε την έ­ναρξη της συ­νε­δρι­ά­σεως.

Η Ε­πι­τροπή συ­σκέ­φθηκε και α­φού α­ξι­ο­λό­γησε τα υ­πο­βλη­θέντα έργα με κρι­τή­ρια: την σα­φή­νεια ως προς το θέμα, την πρω­το­τυ­πία, την αι­σθη­τική α­πό­δοση και την υ­λο­ποί­ηση των τε­θέν­των στό­χων, α­πο­φάν­θηκε ο­μό­φωνα για την α­πο­νομή πέντε βρα­βείων και έξι ε­παί­νων προς μα­θη­τές της Γ΄ τά­ξεως Γυ­μνα­σίου, Σχο­λείων από όλη την Ελ­λάδα, οι ο­ποίοι κα­τέ­θε­σαν ο­μα­δι­κές ή και με­μο­νω­μέ­νες ερ­γα­σίες «βίν­τεο» α­φο­ρώντων στις ε­ξής τέσ­σε­ρεις Ε­πα­να­στα­τι­κές Προ­σω­πι­κό­τη­τες του 1821:

α) Ε­θνο­μάρ­τυρα Ε­πί­σκοπο Ρω­γών Ι­ω­σήφ,

β) Δό­μνα Βι­σβίζη,

γ) Θε­ό­δωρο Κο­λο­κο­τρώνη καί

δ) Ι­ω­άννη Μα­κρυ­γι­άννη.

Κατά τον μήνα Μάιο οι βρα­βευ­θέν­τες μα­θη­τές και οι Υπεύ­θυ­νοι Κα­θη­γη­τές τους θα συμ­με­τά­σχουν σε τρι­ή­μερη εκ­παι­δευ­τική εκ­δρομή στα Κα­λά­βρυτα.

Εκ του Γρα­φείου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

Εκτύπωση