Επικοινωνία Ιερωνύμου και Σακελλαροπούλου με τον Οικ. Πατριάρχη

Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β’, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐξέφρασεν Αὐτῷ τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας Του διά τό ἐπιδειχθέν ἐνδιαφέρον διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας Του, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες ἀντήλλαξαν ἀδελφικάς ἑορτίους εὐχάς ἐπί τῷ ἐπερχομένῳ Ἁγίῳ Πάσχα.

Επίσης, η Αὐτῆς Ἐξοχότης ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἀπέστειλεν ἐγκάρδιον Μήνυμα πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζει πρός Αὐτόν θερμάς εὐχαριστίας διά τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ Αὐτῆς εἰς τό ὕπατον πολιτειακόν ἀξίωμα τῆς Ἑλλάδος καί συγχρόνως τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά εἶναι πάντοτε συμπαραστάτις εἰς τήν ἱεράν ἀποστολήν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.

 
 
 
 
Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin