Αίτημα συμμετοχής του Αγ. Όρους στους εορτασμούς του 1821 από την Ελλαδική Εκκλησία

Την Δευ­τέρα 17 Αυ­γού­στου 2020 Αν­τι­προ­σω­πεία της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος α­πο­τε­λου­μένη από τους Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Συ­νο­δι­κούς Αρ­χι­ε­ρείς Νέας Κρή­νης και Κα­λα­μα­ριάς κ. Ι­ου­στίνο, Σι­σα­νίου και Σι­α­τί­στης κ. Α­θα­νά­σιο, ως και τον Γραμ­μα­τέα της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τατο Αρ­χι­μαν­δρίτη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο Αν­τω­νίου – Τρι­αν­τα­φυλ­λίδη, κατόπιν της κα­νο­νι­κής α­δείας της Α.Θ.Πα­να­γι­ό­τη­τος του Οι­κου­με­νι­κού Πα­τρι­άρ­χου κ. Βαρ­θο­λο­μαίου, με­τέβη στο Α­γι­ώ­νυμο Όρος. Η Αν­τι­προ­σω­πεία έ­γινε δε­κτή στις Κα­ρυές από τον Πρω­τε­πι­στάτη Γέ­ροντα Παύλο Λαυ­ρι­ώτη και την Ι­ερά Ε­πι­στα­σία του Α­γίου Ό­ρους.

            Κατά την συ­νάν­τηση αυτή διεβιβάσθη το από 6ης Ι­ου­νίου 2020 αί­τημα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος για τη συμ­με­τοχή του Α­γι­ω­νύ­μου Ό­ρους στις Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρει­α­κές Εκ­δη­λώ­σεις, τις οποίες διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος, επ’ ευκαιρία της συμ­πλη­ρώσεως 200 ετών από της Ε­θνι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σίας του 1821.

            Η Ι­ερά Ε­πι­στα­σία με χαρά και τιμή υ­πε­δέ­χθη την Αν­τι­προ­σω­πεία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος και α­σμέ­νως α­πε­φά­σισε να δι­α­βι­βά­σει το αί­τημά Της στην Ι­ερά Κοι­νό­τητα για τα πε­ραι­τέρω. Η Αν­τι­προ­σω­πεία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος ε­πι­σή­μανε στα μέλη της Ι­ε­ράς Ε­πι­στα­σίας τη μέ­γι­στη ευ­ερ­γε­σία της Υ­περ­μά­χου Στρα­τη­γού στο ευ­σε­βές Γέ­νος μας, κα­θώς και την θυ­σι­α­στική προ­σφορά της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σίας μας και του Α­γι­ο­ρει­τι­κού εν γέ­νει Μο­να­χι­σμού στη δι­α­τή­ρηση της Ε­θνι­κής συ­νει­δή­σεως κατά την δι­άρ­κεια των αι­ώ­νων υ­πο­δου­λώ­σεως, στην καλ­λι­έρ­γεια του όν­τως α­δου­λώ­του πνευ­μα­τι­κού φρο­νή­μα­τος του Γέ­νους μας και στην συμ­βολή της Εκ­κλη­σίας στη δι­ορ­γά­νωση της Με­γά­λης Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως.

 

 

Εκ του Γρα­φείου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin