Αίτημα συμμετοχής του Αγ. Όρους στους εορτασμούς του 1821 από την Ελλαδική Εκκλησία
18 Αυγούστου 2020 Κοινοποιήστε

Αίτημα συμμετοχής του Αγ. Όρους στους εορτασμούς του 1821 από την Ελλαδική Εκκλησία

Την Δευ­τέρα 17 Αυ­γού­στου 2020 Αν­τι­προ­σω­πεία της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος α­πο­τε­λου­μένη από τους Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Συ­νο­δι­κούς Αρ­χι­ε­ρείς Νέας Κρή­νης και Κα­λα­μα­ριάς κ. Ι­ου­στίνο, Σι­σα­νίου και Σι­α­τί­στης κ. Α­θα­νά­σιο, ως και τον Γραμ­μα­τέα της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τατο Αρ­χι­μαν­δρίτη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο Αν­τω­νίου – Τρι­αν­τα­φυλ­λίδη, κατόπιν της κα­νο­νι­κής α­δείας της Α.Θ.Πα­να­γι­ό­τη­τος του Οι­κου­με­νι­κού Πα­τρι­άρ­χου κ. Βαρ­θο­λο­μαίου, με­τέβη στο Α­γι­ώ­νυμο Όρος. Η Αν­τι­προ­σω­πεία έ­γινε δε­κτή στις Κα­ρυές από τον Πρω­τε­πι­στάτη Γέ­ροντα Παύλο Λαυ­ρι­ώτη και την Ι­ερά Ε­πι­στα­σία του Α­γίου Ό­ρους.

            Κατά την συ­νάν­τηση αυτή διεβιβάσθη το από 6ης Ι­ου­νίου 2020 αί­τημα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος για τη συμ­με­τοχή του Α­γι­ω­νύ­μου Ό­ρους στις Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρει­α­κές Εκ­δη­λώ­σεις, τις οποίες διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος, επ’ ευκαιρία της συμ­πλη­ρώσεως 200 ετών από της Ε­θνι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σίας του 1821.

            Η Ι­ερά Ε­πι­στα­σία με χαρά και τιμή υ­πε­δέ­χθη την Αν­τι­προ­σω­πεία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος και α­σμέ­νως α­πε­φά­σισε να δι­α­βι­βά­σει το αί­τημά Της στην Ι­ερά Κοι­νό­τητα για τα πε­ραι­τέρω. Η Αν­τι­προ­σω­πεία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος ε­πι­σή­μανε στα μέλη της Ι­ε­ράς Ε­πι­στα­σίας τη μέ­γι­στη ευ­ερ­γε­σία της Υ­περ­μά­χου Στρα­τη­γού στο ευ­σε­βές Γέ­νος μας, κα­θώς και την θυ­σι­α­στική προ­σφορά της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σίας μας και του Α­γι­ο­ρει­τι­κού εν γέ­νει Μο­να­χι­σμού στη δι­α­τή­ρηση της Ε­θνι­κής συ­νει­δή­σεως κατά την δι­άρ­κεια των αι­ώ­νων υ­πο­δου­λώ­σεως, στην καλ­λι­έρ­γεια του όν­τως α­δου­λώ­του πνευ­μα­τι­κού φρο­νή­μα­τος του Γέ­νους μας και στην συμ­βολή της Εκ­κλη­σίας στη δι­ορ­γά­νωση της Με­γά­λης Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως.

 

 

Εκ του Γρα­φείου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

Εκτύπωση