Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης Συμεών
5 Οκτωβρίου 2020 Κοινοποιήστε

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης Συμεών

Ἐν ὄ­ψει τῆς ἱ­ε­ρῆς μνή­μης τοῦ ὁ­σί­ου Πα­τρός ἡ­μῶν Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου (12 Ὀ­κτω­βρί­ου), ἀ­να­κοι­νώ­νου­με ὅ­τι ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Συ­με­ών δέν θά ἑ­ορ­τά­σει, οὔ­τε θά δε­χθεῖ ἑόρτιες ἐ­πι­σκέ­ψεις.

Ζη­τεῖ τίς προ­σευ­χές ὅ­λων τῶν ἀ­δελ­φῶν, κλη­ρι­κῶν καί λα­ϊ­κῶν, καί εὔ­χε­ται ἡ εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ νά τούς συ­νο­δεύ­ει πάν­το­τε.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εκτύπωση