«Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν»

Το «και νυν»  των Αίνων της ακολουθίας των Αχράντων Παθών,

«Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπεστράφη ἀπὸ αισχύνης ἐμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστην, καὶ σταυρὸν ὑπέμεινα, διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν»

σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε ελεύθερη απόδοση από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Καλλιθέας και Δάσκαλο της Ψαλτικής, κύριο Βαζούρα Ιωάννη.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin