Ανακοινωθέν Ιεραρχίας – Πρόγραμμα Χειροτονιών Εψηφισμένων Μητροπολιτών

Συ­νῆλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή, 8 Ὀκτω­βρίου 2021, στήν πέμπτη Τα­κτική Συ­νε­δρία της, ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὑπό τήν Προ­ε­δρία τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

            Μετά τήν προ­σευχή ἀνε­γνώ­σθη ὁ Κα­τά­λο­γος τῶν συμ­με­τε­χόν­των Ἱε­ραρ­χῶν καί δι­ε­πι­στώθη ἀπαρ­τία.

            Κα­τό­πιν ἐπι­κυ­ρώ­θη­καν τά Πρα­κτικά τῆς χθε­σι­νῆς Συ­νε­δρίας.

            Ἐν συ­νε­χείᾳ ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως  δι᾿ ἐκλο­γῆς.

            Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

      1)   Ἀρχιμανδρίτης κ. Πλάτων Κρικρῆς, ψή­φους 59

      2)   Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ψή­φους 48

      3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, ψή­φους 5

           Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 λευκή ψῆ­φος.

           Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Πλάτων Κρικρῆς μέ 55 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος ἔλαβε 18 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Καστορίας. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

      1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ψή­φους 54

      2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, ψή­φους 44

      3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς, ψή­φους 21

           Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

           Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Καστορίας ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, μέ 47 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος ἔλαβε 26 ψή­φους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς 1 ψῆφο. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 3 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Πολυανῆς καί Κιλκισίου. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 66 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 10 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

      1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, ψή­φους 62

      2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος, ψή­φους 40

      3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 8

           Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

           Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Πολυανῆς καί Κιλκισίου ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, μέ 58 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος ἔλαβε 11 ψή­φους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δωρόθεος Πάπαρης 4 ψήφους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 1 λευ­κή καί 3 ἄκυρες ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Περιστερίου. Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 54 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 22 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

      1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, ψή­φους 63

      2)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Νικολάου, ψή­φους 33

      3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψή­φους 18

           Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­ καί 1 λευ­κή ψῆ­φος.

           Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Περιστερίου ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, μέ 64 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Καλλίνικος Νικολάου ἔλαβε 11 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 68 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 8 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

      1)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, ψή­φους 69

      2)   Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος, ψή­φους 13

      3)   Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψή­φους 13

           Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν καί 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

           Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, μέ 61 ψή­φους ἐπί συ­νό­λου 75 ψη­φι­σάν­των, ὁ Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος 6 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος ἔλαβε 2 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 4 λευκές καί 2 ἄκυρες ψῆ­φοι.

            Μετά τό πέ­ρας τῆς Συ­νε­δρι­ά­σεως, ἀκο­λού­θησε τό Μι­κρό Μή­νυμα τῶν νε­ο­ε­κλε­γέν­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

            Κατά τήν κρα­τοῦσα Ἐκ­κλη­σι­α­στική Τάξη οἱ ἐψηφισμένοι Μη­τρο­πο­λί­τες Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος καί Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἀμφιλόχιος ἔδωσαν τό Μέγα Μή­νυμα ἐν­τός τοῦ Κα­θο­λι­κοῦ τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, πα­ρου­σίᾳ πολ­λῶν Ἱε­ραρ­χῶν.

            Οἱ χει­ρο­το­νίες τῶν Ἐψη­φι­σμέ­νων Μη­τρο­πο­λι­τῶν θά τε­λε­σθοῦν ὡς ἑξῆς:

–          Τό Σάββατο 9 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

–          Τήν Κυριακή 10 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Καστορίας κ. Καλλινίκου.

–          Τό Σάββατο 16 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου.

–        Τήν Κυριακή 17 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Περιστερίου κ. Γρηγορίου.

–        Τήν Δευτέρα 18 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἀμφιλοχίου.

            Τέ­λος, ἀπό τήν Tρίτη 12 ἕως καί τήν Πέμπτη 14 Ὀκτω­βρίου 2021, συνέρ­χε­ται ἡ Δι­αρ­κής Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, τῆς 165ης Συ­νο­δι­κῆς Πε­ρι­ό­δου, γιά νά ἀσχο­λη­θεῖ μέ θέ­ματα τῆς Ἡμε­ρη­σίας Δι­α­τά­ξεως.

Ἡ Ἐπι­τροπή Τύ­που

τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱε­ραρ­χίας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin