Η Εκκλησία της Ελλάδος για την επίσημη επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη

Ἡ Ἁ­γι­ω­τάτη Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος, κα­τό­πιν προ­τά­σεως τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρω­νύ­μου καί ἀ­πο­φά­σεως τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, προ­σκά­λεσε ἐ­πι­σή­μως στήν πόλη τῶν Ἀ­θη­νῶν τήν Αὐ­τοῦ Θει­ο­τάτη Πα­να­γι­ό­τητα, τόν Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Νέας Ρώ­μης καί Οἰ­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κύ­ριο Βαρ­θο­λο­μαῖο, προ­κει­μέ­νου νά τι­μη­θεῖ δε­όν­τως τό Τίμιο Πρόσωπο Αὐτοῦ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμ­πληρώσεως τρι­α­κον­τα­ε­τοῦς συ­νε­χοῦς ἐν­δό­ξου, θε­ο­φι­λοῦς καί τε­τι­μη­μέ­νης Πα­τρι­αρ­χίας στόν Ἀ­πο­στο­λικό, Πα­τρι­αρ­χικό καί Οἰ­κου­με­νικό Θρόνο τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως.

Ἡ ἔναρξη τῶν τελετῶν γιά τήν λαμ­πρά αὐτήν Ἐ­πέ­τειο θά πραγματοποιηθεῖ ἐκκλησιαστικῶς μέ τήν τέ­λεση Πα­τρι­αρ­χι­κῆς, Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πι­κῆς καί Συ­νο­δι­κῆς Θείας Λει­τουρ­γίας.

Ὁ Πα­να­γι­ώ­τα­τος Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης κύ­ριος Βαρ­θο­λο­μαῖος καί ἡ Τι­μία Συ­νο­δεία Αὐ­τοῦ θά ἀ­φι­χθοῦν στήν Ἀ­θήνα τό Σάβ­βα­το 20 Νο­εμ­βρίου. Τήν ἴδια ἡ­μέ­ρα θά πρα­γμα­το­ποι­η­θεῖ ἐ­πί­σκεψη Αὐ­τοῦ στόν Μα­κα­ρι­ώ­τατο Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κύ­ριο Ἱ­ε­ρώ­νυμο, στήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν.

Τήν Κυ­ρι­ακή 21 Νο­εμ­βρίου, Ἑ­ορτή τῶν Εἰ­σο­δίων τῆς Θε­ο­τό­κου, θά τε­λε­σθεῖ ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεία Λει­τουρ­γία στόν Κα­θε­δρικό καί Μη­τρο­πο­λι­τικό Ἱ­ερό Ναό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου.

Κατά τό δι­ά­στημα τῆς πα­ρα­μο­νῆς τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου στήν Ἀ­θήνα, ἀπό 20 ἕως 25 Νοεμβρίου, ἔ­χουν προ­γραμ­μα­τι­σθεῖ συ­ναν­τή­σεις Αὐ­τοῦ μέ Πο­λι­τει­α­κούς Πα­ρά­γον­τες, κα­θώς ἐ­πί­σης καί Ἐκ­δη­λώ­σεις ἐκ μέρους  δι­α­φό­ρων Φο­ρέων πρός τι­μήν Αὐ­τοῦ.

Κατά τήν δι­άρ­κεια τῶν ἐν λόγῳ Ἐκ­δη­λώ­σεων θά τη­ρη­θοῦν ἐ­πα­κρι­βῶς τά ἐν­δε­δει­γμένα ὑ­γει­ο­νο­μικά μέ­τρα προ­στα­σίας κατά τῆς δι­α­σπο­ρᾶς τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin