Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου

Τὴν ἕκτη τριήμερη Ἱερατική της Σύναξη διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀπὸ τὴ Δευτέρα 31 Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τὴν Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Τὸ γενικὸ θέμα τῆς ἐφετινῆς Συνάξεως ἦταν : «Ὁ ἱερεὺς εἰς ἕνα κόσμον ἐκκοσμικευμένον».
Οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι εἰσηγητὲς ἦσαν οἱ λόγιοι Ἱεράρχες Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος καὶ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἰλίου κ. Ραφαήλ (Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεττανίας).

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 31 Ὀκτωβρίου, οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀπὸ τὶς τρεῖς χώρες τῆς Μπενελούξ, συγκεντρώθηκαν ὑπὸ τὸν Ποιμενάρχη τους Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, γιὰ ἕκτη χρονιά, στὴ γραφικὴ πόλη La Roche-en-Ardenne του Βελγίου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιμόρφωσή τους καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ προβληματισμῶν ἐπὶ διαφόρων σημαντικῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν  στὴ διακονία τους.

Κατά τὴν πρώτη συνεδρία τελέστηκε Μικρὸς Αγιασμὸς καὶ ἀκολούθως ἔγινε ἡ ἀνάγνωση τοῦ μυνήματος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὁ ὁποῖος συνεχάρη με θερμούς λόγους τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου γιὰ τὴν διοργάνωση της Συνάξεως μὲ τὸ τόσο ἐπίκαιρο θέμα: «Ὁ ἱερεύς εἰς ἕνα κόσμον ἐκκοσμικευμένον», ἐπισημαίνοντας μεταξύ ἄλλων τὴν πραγματικότητα τῆς ἐκκοσμικεύσεως μέσα στὸν κόσμο ὡς ἀποκοπῆς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς θρησκείας ἤ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι ἡ πραγματικότητα αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀποτελεῖ μάλιστα αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη ὄχι μόνο περιορισμὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ εὐκαιρία καὶ θετικὴ πρόκληση. Ἡ συνάντησις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κόσμο δὲν σημαίνει ταύτιση τῆς Ἐκλησίας μὲ τὸν κόσμο ἐὰν ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ διατηρήσει τὸν σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα της καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτική της. Στὸ μήνυμά του ἡ Α.Θ.Π. καλεῖ τοῦς κληρικοὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ μὴν λησμονοῦν πὼς πρέπει νὰ μένουν σταθεροὶ στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ταυτοχρόνως νὰ ἀφουγκράζονται μὲ προσοχὴ τὸν παλμὸ τῶν συνανθρώπων τους καὶ ἡ ποιμαντική τους προσέγγιση νὰ εἶναι πάντοτε προσωπικὴ καὶ προσωποποιημένη.

Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ μηνύματος ἀκολούθησε ἡ ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος μὲ τρόπο τεκμηριωμένο καὶ διεξοδικὸ ἀνέπτυξε διάφορες πτυχὲς τοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Μίλησε γιὰ τὴν σύγχρονη κρίση ἡ ὁποία εἶναι πρωτίστως πνευματικὴ καὶ ἠθική, γιὰ τὴν Εὐρώπη ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐπανεύρει τὴν ἀξία τῆς πνευματικῆς ζωῆς ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία αὐτονομία ποὺ τίθεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Θεό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία. Ἐπισήμανε πὼς ἡ μεγαλύτερη πρόκληση τῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας μας εἶναι ἡ ἀδιαφορία. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ξαναγίνει χῶρος ἀναγέννησης με τὴ ζωοποιὸ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, καλοῦνται νὰ ἀνακαλύψουν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ἱεραποστολικἠ τους ἀποστολὴ μέσα στὸν κόσμο. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν ἁρμονικὴ συνεργασία μεταξὺ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἰδιαίτερη θέση ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ νέοι στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἐξαιρετικὰ θετικὴ ἀπήχηση εἶχε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου μὲ θέμα: «Ὁ ἱερεὺς εἰς ἕναν κόσμον ἐκκοσμικευμένον: ἐφαρμόζοντας τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν ἀκρίβειαν». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε μὲ τρόπο σαφῆ καὶ ἐναργῆ τὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς χρήσεως τῆς ἀκριβείας ἣ τῆς οἰκονομίας κατὰ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση προβλημάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκκοσμικεύσεως στὸ ἦθος τῶν χριστιανῶν καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Παρουσίασε παραδείγματα καὶ συγκεκριμένες περιπτώσεις μὲ γλαφυρὸ τρόπο, ἐνῶ δὲν παρέλειψε νὰ παραθέσει καὶ μία βασικὴ βιβλιογραφία γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτό.

Κατὰ τὴ δεύτερη ἡμέρα τοῦ συνεδρίου ἔγινε ἡ εἰσήγηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἰλίου κ. Ραφαὴλ μὲ θέμα: «Ἔμπνευσις, δίχα πειθοῦς». Στὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του ὁ Θεοφιλέστατος ἔδειξε τὸ πῶς τὸ παράδειγμα ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι εἰλικρινὰ ἀφιερωμἐνος στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀλήθεια Του, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει φάρο ἔλξεως πρὸς τὴν πίστη καὶ τὴ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ζωὴ δίχως λόγους, ἐπιχειρἠματα καὶ προσπάθεια πειθοῦς. Καὶ ἔκανε παρουσίαση τοῦ βίου καὶ τῆς θαυμαστῆς ποιμαντικῆς πορείας τοῦ μακαριστοῦ Σκωτζέσου Ἀρχιμανδρίτου John Maitland Moir, ἑνὸς πρώην ἐπισκοπελιανοῦ κληρικοῦ ὁ ὁποῖος ἐγνώρισε τὴν Ὀρθοδοξία, βαπτίστηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔπειτα ἔζησε μία ὁσιακὴ ζωή. Ὡς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἱερεὺς, ὡς ἐξομολόγος καὶ πνευματικὸς πατέρας, μὲ ἄσκηση, μὲ πολλή ἁπλότητα, μὲ λίγα λόγια καὶ πολλὴ προσευχή, προσείλκυσε πλῆθος ἀνθρώπων στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ κοίμησή του καθὼς καὶ ἡ ζωή του ἦταν ὁσιακές.
Κατόπιν ἔγιναν ὁμάδες ἐργασίας μὲ ἀνάπτυξη διαφόρων πτυχῶν τοῦ κεντρικοῦ θέματος καὶ στὶς ὁποῖες καταγράφτηκαν ἀπόψεις καὶ προβληματισμοὶ ἐνῶ λύθηκαν ἀπορίες.

Ἀκολούθησαν πολὺ ἐνδιαφέρουσες ὁλιγόλεπτες εἰσηγήσεις ἀπὸ λογίους κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν τὴ γνώση καὶ τὴν ἐμπειρία τους πάνω σὲ ἐπιμέρους θέματα μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ γενικοῦ θέματος.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς δεύτερης ἡμέρας παρουσιάσθηκαν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:
«Τὸ φαινόμενον τῆς ἐκκοσμικεύσεως εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον» μὲ εἰσηγητὴν τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτη Μοσχονᾶ, «Προκλήσεις εἰς τὰς ἱερατικὰς οἰκογενείας» μὲ εἰσηγητὴν τὸν Πρεσβύτερο κ. Hildo Bos, «Πνευματικὴ καθοδήγησις εἰς ἕναν κόσμον ἐκκοσμικευμένον»μὲ εἰσηγητὴν τὸν Θεοφιλέστατο ἐπίκοπο Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ καὶ «Ἡ σεξουαλικότητα εἰς τὴν πνευματικήν ζωήν» μὲ εἰσηγητὴν τὸν Πρωτοπρεσβύτερο κ. Κωνσταντῖνο Κενανίδη. Ἀκολούθησαν νέες ὁμάδες ἐργασίας.
Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, 2 Νοεμβρίου, ἀκολούθησαν καὶ νέες ὁλιγόλεπτες εἰσηγήσεις μὲ σκοπὸ τὴν ἐμβάθυνση σὲ κάποιες ἰδιαίτερες ὄψεις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ ὡς ἔναυσμα γιὰ περαιτέρω συζήτηση. Τὰ θέματα ποῦ ἀναπτύχθηκαν ἀπὸ ἄλλους λογίους κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἦταν:

«Ἡ λειτουργικὴ ζωὴ ὡς κέντρον τῆς ζωῆς εἰς ἕναν κόσμον ἐκκοσμικευμένον» μὲ εἰσηγητὴν τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σταῦρο Τριανταφύλλλου, «Ἡ ποιμαντικὴ τῶν ἐθισμῶν» μὲ τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελέτιο Webber , «Ἔμπνευσις τῶν νέων εἰς ἕναν κόσμον ἐκκοσμικευμένον» μὲ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο κ. Ciprian Popescu καὶ, τέλος, «Ἡ ποιμαντικὴ διακονία εἰς ἕναν κόσμον ἐκκοσμικευμένον» μὲ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.Ἰωάννη Ψωμᾶ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἀναφέρθηκε κατόπιν διεξοδικὰ σὲ διάφορα πρακτικὰ θέματα γιὰ μιὰ καλύτερη καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὴ ποιμαντική, ἐνῶ ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Φιλάδελφος Καφαλῆς παρεῖχε χρήσιμες πληροφορίες καὶ διευκρινήσεις γιὰ ἄλλα ἐπιμέρους θέματα. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου ἐνημέρωσε πὼς καθιερώνεται στὸ ἑξῆς, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἡ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὡς ἡμέρα προωθήσεως τῶν ἱερατικῶν κλήσεων.

Ἡ στ’ Τριήμερη Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἔλαβε τέλος μὲ Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων κληρικῶν αὐτῆς, καὶ μὲ θερμὲς εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀθηναγόρου πρὸς τοὺς σεπτοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ ἔκαναν τὶς δύο βασικὲς εἰσηγήσεις καθὼς καὶ πρὸς ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχὴ διεξαγωγὴ τῆς Συνάξεως.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε ακόμα