Οἱ τῶν Πατρέων δῆμοι, Βαρθολομαῖον τόν Πατριάρχην τῶν Ἁγίων, προσκυνητῶς καί εὐγνωμόνως, εὐχαριστοῦν

Συνεχίζονται στήν Πάτρα οἱ συγκινητικές ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἃγιο Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος κατετάγη εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν Ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά ἀπό εἰσήγησιν τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στά Συχαινά Πατρῶν, ὃπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Γερβασίου καί ὃπου φυλάσσονται τά ἱερά καί χαριτόβρυτα λείψανά του.

Πλήθη πιστῶν συρρέουν γιά νά προσκυνήσουν τόν Ἃγιο καί νά τοῦ εἲπουν τά μύχια τῆς καρδιᾶς τους. Ὁ Παππούλης τῶν Πατρῶν ἐναργέστερη δίδει τήν παρουσία του καί πλούσια ἐκχέει ὁ Κύριος, τήν χάρη Του διά πρεσβειῶν τοῦ Ὁσίου Γερβασίου.

Διάχυτη εἶναι ἡ εὐφροσύνη τοῦ Λαοῦ καί ἡ πνευματική χαρά καί ἡ συγκίνηση γιά τό μέγα γεγονός τόσον γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, ὃσον καί γιά ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

Εὐλαβῶς οἱ καρδιές τῶν Πατρινῶν στρέφονται πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ὡς ὂργανον τῆς Θείας Χάριτος, ἐχαροποίησε τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οὐχί μόνον τῶν Πατρέων, ἀλλά ἁπάντων τῶν φιλοθέων καί φιλαγίων, μέ τήν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου. Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἁγίων, ἐπεσφράγισε τήν συνείδησιν τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, περί τῆς ἁγιότητος τοῦ σημειοφόρου καί θαυματοβρύτου Γερβασίου, τήν ὁποίαν συνείδηση εἶχαν οἱ Πατρινοί, ἀπό τότε πού ζοῦσε ἀνάμεσά τους, ὁ π. Γερβάσιος, ἓως καί σήμερον καί θά ἒχουν ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἀπέστειλε εὐγνωμοσύνης ἐπιστολήν πρός τόν Παναγιώτατο, διά τῆς ὁποίας ἐκφράζει τά μύχια αἰσθήματα τοῦ Ἱδίου τοῦ Μητροπολίτου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ, τό βαθύτατον σέβας καί τίς εὐγνώμονες, υἱικές εὐχαριστίες πρός τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους.

Ἀπό τήν στιγμή πού ἒφθασε ἡ πανευφρόσυνος εἲδησις γιά τόν Ἃγιο Γερβάσιο, μάλιστα κατά τήν ὣρα τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὃσο καί στίς ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί βεβαίως στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Συχαινά Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος εὐλαβῶς ἀνεφέρετο στό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐκφράζοντας τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες ἁπάντων τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων καί τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ὂχι μόνο, ἀφοῦ πανελληνίως εὐφραίνονται, ἀλλά καί παγκοσμίως, ὃσοι φιλόθεοι καί φιλάγιοι.

Κλῆρος καί Λαός ψάλλουν τήν φήμη τοῦ Παναγιωτάτου, ἐν ἀγαλλιάσει καρδίας καί εὐλαβείᾳ πολλῇ οἱ τῶν Πατρέων δῆμοι, Βαρθολομαῖον τόν Πατριάρχην τῶν Ἁγίων, υἱϊκῶς καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦν.

Διαβάστε ακόμα