Αναβολή του Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Αθλητισμό

Σε συ­νέ­χει­α του α­πό 26.2.2024 Δελ­τί­ου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, πε­ρί της δι­ορ­γα­νώ­σε­ως Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου προς τι­μήν του α­ει­μνή­στου Κα­θη­γη­τού Νι­κο­λά­ου Νη­σι­ώ­του, με θέ­μα «Εκ­κλη­σί­α και Α­θλη­τι­σμός», την Τε­τάρ­τη 28 Φε­βρου­α­ρί­ου 2024, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακοινώνεται ότι λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της 28ης Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία των Τεμπών, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

          Θα υπάρξει επόμενη ενημέρωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβάστε ακόμα