Πασχάλιο Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου

ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καὶ τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι καὶ παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καὶ εἰρήνη παρὰ τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καὶ ἀγαπητά μου παιδιά,

Σ᾽ ἕναν κόσμο ποὺ ἀλλάζει καθημερινὰ καὶ ποὺ συνταράσσεται ἀπὸ «πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων» (Μτ. 24, 6), στὸν κόσμο τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς προόδου, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἀκόμη, προσπαθεῖ νὰ δώσῃ λύση στὸ μεγάλο καὶ ἀνυπέρβλητο πρόβλημα τοῦ θανάτου καὶ σὲ ὅσα σχετίζονται μὲ αὐτόν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπαντᾷ σ᾽ αὐτὸ τὸ διαχρονικὸ ἐρώτημα μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἕνα συναισθηματικὸ ἢ ψυχολογικὸ ἐφεύρημα κάποιων κληρικῶν, ἀλλὰ μιὰ ἱστορικὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία, ὡστόσο, κατανοεῖται μόνο βιωματικά. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φοβᾶται τὸν θάνατο, πιστεύει ὅτι μὲ τὸν θάνατο σβήνουν τὰ φῶτα καὶ ὅλα χάνονται. Ἀντίθετα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, βλέπει τὸν θάνατο νὰ πλησιάζει καὶ διδάσκεται. Ὁ θάνατος μᾶς διδάσκει ὅτι εἶναι ἐπεῖγον νὰ ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ νὰ μὴ φύγουμε ἀπ᾽ αὐτὴν τὴ ζωὴ πικραμένοι μεταξύ μας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θεωρεῖ μὲν ὅτι μὲ τὸν θάνατο σβήνουν τὰ φῶτα, ἀλλὰ ὄχι γιατὶ ὅλα τελείωσαν καὶ χάθηκαν. Ἀλλὰ διότι ἔφτασε ἡ γλυκιὰ αὐγὴ καὶ κάτι ὄμορφο ξεκινάει. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς διδάσκει, λοιπόν, πῶς νὰ γίνουμε καλοὶ καὶ ἠθικοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μᾶς μαθαίνει πῶς νὰ νικοῦμε τὸν θάνατο.  

Σὲ αὐτὸν τὸν ἀναστάσιμο τρόπο ζωῆς,  σᾶς καλῶ ὅλους. Ζῆστε τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Νὰ μὴ φοβάστε νὰ εἶστε χαρούμενοι, γιατὶ ὅπου ὑπάρχει ἔλλειψη χαρᾶς ἀπουσιάζει ὁ Χριστός. Ζῆστε τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως σὲ κοινωνία καὶ ἕνωση μὲ τὸν Ἀναστημένο Χριστό, χωρὶς φόβο, ἀπελπισία, μεμψιμοιρία καὶ μιζέρια ἀλλὰ μὲ θάρρος, αἰσιοδοξία καὶ πίστη στὸν λόγο Του: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16, 33). 

Χριστὸς Ἀνέστη! Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους!

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, 5ῃ Μαΐου 2024, 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος

Διαβάστε ακόμα