Ολοκληρώθηκε το Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος

Ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν με α­πό­λυ­τη ε­πι­τυ­χί­α οι ερ­γα­σί­ες του Γ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νε­δρί­ου Στε­λε­χών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως “ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ – «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ»”, στο Ποσείδι Χαλκιδικής, από την Τρίτη 28 έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.  Το Συνέδριο διοργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος.

Το απόγευμα της Τρίτης 28 Μαΐου, παρόντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, άρχισαν οι εργασίες με την τέλεση του αγιασμού από τον επιχώριο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ. Νικόδημο.

Α­κο­λού­θη­σε ο χαι­ρε­τι­σμός του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων α­νέ­φε­ρε: «Εί­ναι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο στη συ­νεί­δη­ση των με­λών της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος και μά­λι­στα με τρό­πο ο­ρι­στι­κό, το α­πο­τύ­πω­μα των Χρι­στι­α­νι­κών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων. Α­να­πτύ­χθη­καν ι­δι­αί­τε­ρα με­τά τον Πό­λε­μο και την Κα­το­χή στην πα­τρί­δα μας, σε πε­ρι­ό­δους ζο­φε­ρές γι­α τον λα­ό μας, σε συν­θή­κες με­γά­λης φτώ­χει­ας, κοι­νω­νι­κής α­στά­θει­ας, α­να­σφά­λει­ας και εμ­φυ­λί­ων πα­θών. Μέ­σα σε ε­κεί­νο το πε­ρι­βάλ­λον ε­κα­τον­τά­δες ελ­λη­νό­που­λα τό­τε εί­χαν την ευ­και­ρί­α στις χρι­στι­α­νι­κές Κα­τα­σκη­νώ­σεις της ε­πο­χής γι­α καλ­λι­έρ­γει­α της πνευ­μα­τι­κής και μυ­στη­ρι­α­κής ζω­ής, γι­α την α­νεύ­ρε­ση λη­σμο­νη­μέ­νων ευ­αγ­γε­λι­κών θη­σαυ­ρών, γι­α την πυ­ρο­δό­τη­ση ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κών πό­θων, γι­α την α­να­ζή­τη­ση του πλού­του της Θε­ο­λο­γί­ας, γι­α θε­με­λί­ω­ση προ­σω­πι­κών δε­σμών φι­λί­ας, γι­α α­να­ψυ­χή, ψυ­χα­γω­γί­α και μόρ­φω­ση. Θε­με­λι­ώ­θη­κε έ­να ό­ρα­μα α­νά­στα­σης της κοι­νω­νί­ας α­πό τα συν­τρίμ­μια. 

Οι κα­τα­σκη­νώ­σεις των Μη­τρο­πό­λε­ών μας ο­φεί­λουν πάν­το­τε να α­πο­τε­λούν ευ­και­ρί­α ευ­λο­γη­μέ­νης πνευ­μα­τι­κής τρο­φο­δο­σί­ας και μα­θη­τεί­ας στη μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή α­πό τη μι­α με­ρι­ά και να γί­νον­ται α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, μέ­σα στο ό­μορ­φο κλί­μα της κοι­νής ζω­ής και της φι­λί­ας των ε­φή­βων, χώ­ρος ε­νη­μέ­ρω­σης γι­α τα προ­βλή­μα­τα αιχ­μής, κοι­νού προ­βλη­μα­τι­σμού,  καλ­λι­έρ­γει­ας ι­δε­ών, α­προ­κα­τά­λη­πτης α­να­ζή­τη­σης της α­λή­θει­ας. 

Πα­ρέ­χω εκ βά­θους καρ­δί­ας την αρ­χι­ε­ρα­τι­κή ευ­λο­γί­α στην προ­σπά­θει­ά σας. Το έρ­γο σας εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κό και σας δι­α­βε­βαι­ώ­νω ό­τι το εν­δι­α­φέ­ρον μας και η προ­σευ­χή μας συ­νο­δεύ­ουν τους δι­κούς σας κό­πους».  

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που εγκρίνουν κάθε φορά τις προτάσεις της Συνοδικής Επιτροπής και ακολουθεί η υλοποίησή τους, με σκοπό την ενίσχυση των νεανικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας μας.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιγνάτιος Καïτετζίδης και η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Αναστασία Χαλκιά.

Στον αγιασμό ενάρξεως παρευρέθηκαν, επίσης, τα Μέλη της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γρεβενών κ. Δαβίδ, Φθιώτιδος κ. Συμεών και Δράμας κ. Δωρόθεος, καθώς και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και Απολλωνίας και Φιέρι Νικόλαος από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Μετά το τέλος των χαιρετισμών, ακολούθησε η εναρκτήρια κεντρική εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου με θέμα: «Η κατασκήνωση στην μετά τον κορονοϊό εποχή».

Την Τε­τάρ­τη 29 Μα­ΐ­ου, σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα, τε­λέ­σθη­κε Θεί­α Λει­τουρ­γί­α από τους Σε­βασμιωτάτους Μη­τρο­πο­λίτες Σι­δη­ρο­κά­στρου κ. Μα­κάριο, Δρά­μας κ. Δω­ρόθεο και Α­πολ­λω­νί­ας και Φι­έ­ρι κ. Νικόλαο. 

Κα­τά τη δι­άρ­κει­α των πρω­ϊ­νών ερ­γα­σι­ών πα­ρου­σι­ά­σθη­καν οι Εισηγήσεις:

1. “Κα­τή­χη­ση και λα­τρευ­τι­κή ζω­ή στην κα­τα­σκή­νω­ση και με­τά α­πό αυ­τήν”, με ειση­γη­τή και υ­πεύ­θυ­νο ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Ι­ω­αν­νί­κι­ο Ζαμ­πέ­λη, Ιε­ρο­κή­ρυ­κα και Υ­πεύ­θυ­νο του Κέν­τρου Νε­ό­τη­τας της Ι.Μ. Λευ­κά­δας και Ι­θά­κης.

2. “Κα­τα­σκή­νω­ση: Α­νά­χω­μα στην νε­α­νι­κή και ε­φη­βι­κή πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα και βί­α” με ει­ση­γή­τρι­α και υ­πεύ­θυ­νο ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας τηνκ. Α­γά­πη Καν­δυ­λά­κη, Κα­θη­γή­τρι­α κοι­νω­νι­κής ερ­γα­σί­ας Δ.Π.Θ. και μέ­λος της Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής γι­α τη στρα­τη­γι­κή πρό­λη­ψης και αν­τι­με­τώ­πι­σης βί­ας και πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας νέ­ων. 

3. “Α­πό τα s­o­c­i­al m­e­d­ia στην κοι­νω­νί­α της κα­τα­σκή­νω­σης” με ει­ση­γη­τές και υ­πεύ­θυ­νους ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας τον κ. Α­θα­νά­σι­ο Κα­νά­κη, Ψυ­χο­λό­γο της Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας, και τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Ι­ω­σήφ Κουτ­σού­ρη,  συ­νερ­γά­τη του Ι­δρύ­μα­τος Νε­ό­τη­τος και Οι­κο­γε­νεί­ας της Ιεράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

Κα­τά τη δι­άρ­κει­α των α­πο­γευ­μα­τι­νών ερ­γα­σι­ών πα­ρου­σι­ά­σθη­καν οι Ει­ση­γή­σεις:

1. “Τε­χνη­τή νο­η­μο­σύ­νη. Μπρο­στά στην πρό­κλη­ση” με ει­ση­γη­τήκαι υ­πεύ­θυ­νο ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας τον κ. Στέ­φα­νο Ζα­φει­ρί­ου, Κα­θη­γη­τή Υ­πο­λο­γι­στι­κής Ό­ρα­σης και Μη­χα­νι­κής Μά­θη­σης στο I­m­p­e­r­i­al C­o­l­l­e­ge L­o­n­d­on και ε­ρευ­νη­τή­ στο Ε­ρευ­νη­τι­κό Κέν­τρο «Α­θη­νά».

2. “Έμ­φυ­λες ταυ­τό­τη­τες: Η ε­τε­ρό­τη­τα των προ­σώ­πων στην δη­μι­ουρ­γί­α της συν­τρο­φι­κό­τη­τας” με ει­ση­γη­τή και υ­πεύ­θυ­νο ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας τον  Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­το Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρο π. Βα­σί­λει­ο Θερ­μό, Ψυ­χί­α­τρο παι­δι­ών και ε­φή­βων, Κα­θη­γη­τή στην Α­νω­τά­τη Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Α­κα­δη­μί­α Α­θη­νών. 

Το βρά­δυ της ί­δι­ας η­μέ­ρας στο Αμ­φι­θέ­α­τρο της κα­τα­σκή­νω­σης έ­γι­νε η πα­ρου­σί­α­ση των αν­τι­προ­σω­πει­ών που συμ­με­τεί­χαν στις ερ­γα­σί­ες του Συ­νε­δρί­ου, ε­νώ προ­βλή­θη­κε και σχε­τι­κό ο­πτι­κο­α­κου­στι­κό υ­λι­κό με τις κα­τα­σκη­νω­τι­κές δρά­σεις των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων.

Την Πέμ­πτη 30 Μα­ΐ­ου, οι Σύ­νε­δροι με­τέ­βη­σαν γι­α προ­σκύ­νη­μα στο Ι­ε­ρό Η­συ­χα­στή­ρι­ο Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου στην Ορ­μύ­λι­α της Χαλ­κι­δι­κής. Ε­κεί μί­λη­σε ε­πί­και­ρα στους συμ­με­τέ­χον­τες του Συ­νε­δρί­ου ο Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Κα­θη­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Σι­μω­νό­πε­τρας Α­γί­ου Ό­ρους,  Αρ­χι­μαν­δρί­της Ε­λισαί­ος. 

Τέ­λος, το α­πό­γευ­μα της ί­δι­ας η­μέ­ρας έ­γι­νε η κα­τα­λη­κτή­ρι­α Ει­σή­γη­ση του Συ­νε­δρί­ου με θέ­μα “Οι­κο­λο­γι­κή ευ­θύ­νη και συ­νεί­δη­ση α­πό την εμ­πει­ρί­α της κα­τα­σκή­νω­σης”,με ει­ση­γη­τή τον κ. Α­θα­νά­σι­ο Τσαμ­πά­ζη, Γε­ω­πό­νο M­Sc Α.Π.Θ.

Α­κο­λού­θη­σε η πα­ρου­σί­α­ση των συμ­πε­ρα­σμά­των των ο­μά­δων ερ­γα­σί­ας της δεύ­τε­ρης η­μέ­ρας των ερ­γα­σι­ών του Συ­νε­δρί­ου και ε­ορ­τα­στι­κό δεί­πνο στους χώ­ρους των α­θλη­τι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων.

Κα­τά τη δι­άρ­κει­α του δεί­πνου ο Σε­βα­σμι­ώτα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Νε­α­πό­λε­ως και Σταυ­ρου­πό­λε­ως κ. Βαρ­νά­βας κήρυξε τη λήξη των ερ­γα­σι­ών, ευχαρ­ιστών­τας την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την απόφαση πραγματοποίησης του Συνεδρίου και τον Μα­κα­ρι­ώ­τα­το Αρ­χι­επί­σκο­πο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μο για την παρουσία του σε αυτό, η ο­ποί­α παρουσία κα­τα­δει­κνύ­ει και τη σπου­δαι­ό­τη­τα του συγ­κε­κρι­μέ­νου έρ­γου και της συγ­κε­κρι­μέ­νης ποι­μαν­τι­κής δι­α­κο­νί­ας της Εκ­κλη­σί­ας μας. Επίσης πα­ρό­τρυ­νε τους συμ­με­τέ­χον­τες να συ­νε­χί­σουν με εν­θου­σι­α­σμό και ό­ρα­μα τη δι­α­κο­νί­α τους με τα νέ­α παι­δι­ά και την κα­τα­σκή­νω­ση, δί­νον­τας με τον τρό­πο αυ­τό το στίγ­μα της ορ­θό­δο­ξης ζω­ής και πνευ­μα­τι­κό­τη­τας, αλ­λά και της Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξης πα­ρα­δό­σε­ώς μας. Τέ­λος, ευ­χα­ρί­στη­σε ό­λους ό­σοι συ­νέ­βα­λαν με κά­θε τρό­πο στην δι­ορ­γά­νω­ση του Συ­νε­δρί­ου και ό­σους συμ­με­τεί­χαν σε αυ­τό.

Την Παρασκευή 31 Μα­ΐ­ου, λί­γο πριν από την αναχώρηση των Συνέδρων, δό­θη­κε η ευ­και­ρί­α γι­α ε­λεύ­θε­ρο δι­ά­λο­γο, προ­τά­σεις και επι­ση­μάν­σεις που πρέ­πει να προ­σε­χθούν στο ε­πό­με­νο Συ­νέ­δριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Στο Συ­νέ­δρι­ο συμ­με­τεί­χαν 135 εκ­πρό­σω­ποι α­πό την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 50 Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, καθώς και αν­τι­προ­σω­πεί­ες α­πό την Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σί­α της Αλ­βα­νί­ας και την Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λη Βο­στώ­νης. 

Διαβάστε ακόμα