Tag "Ι. Μ. Νέας Σμύρνης"

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 30 Αὐγούστου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ., ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος, ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πού ἀκολούθησε, μαζί μέ τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιο καί τόν

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί πνευματική μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἱεράρχου καί πρώτου ἐπισκόπου τῆς νέας πρωτεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας τιμᾶται ὁ ὁμώνυμος μεγαλοπρεπής

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως τοποθετηθεῖ.             Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, προκειμένου νά ἐνημερώσει τούς χριστιανούς της ὅτι ἡ γιόγκα

Για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του μεγάλου προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, σίτισης 60.000 πολιτών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην ενορία του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Σμύρνη. Ο

Ἑορτάστηκε κι ἐφέτος, διαφορετικά ἀπό κάθε προηγούμενη χρονιά, λόγω τῆς πανδημίας ἐξαιτίας τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ (covid-19), κατά τό διήμερο 16-17 Μαΐου, ἡ ἱερά πανήγυρη τῆς Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Ἁγίας Φωτεινῆς, προστάτιδος καί πολιούχου τῆς πόλεώς μας, στόν ὁμώνυμο Μητροπολιτικό μας

Ἑ­ορ­τά­ζει κι ἐ­φέ­τος ἡ Μη­τρό­πο­λή μας καί ἡ πό­λη ὁ­λό­κλη­ρη τῆς Νέ­ας Σμύρ­νης τή μνή­μη τῆς πο­λι­ού­χου μας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς τῆς Σα­μα­ρεί­τι­δος, εἰς τι­μήν τῆς ὁ­ποί­ας εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νος ὁ Ἱ­ε­ρός Μη­τρο­πο­λι­τι­κός μας Να­ός. Ὁ ἐ­φε­τι­νός ἑ­ορ­τα­σμός ἔρ­χε­ται ἐν μέ­σω

Του Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών Ἀ­πο­τε­λεῖ χρέ­ος μας κα­τά τήν ἀ­πο­στο­λι­κή προ­τρο­πή (Ἑ­βρ. 13,7) νά «μνη­μο­νεύ­ου­με» ἐ­κεί­νους πού προ­η­γή­θη­καν ἀ­πό μᾶς· πού μᾶς με­τέ­δω­σαν τόν ζων­τα­νό λό­γο τοῦ Θε­οῦ· πού μᾶς ἐ­νέ­πνευ­σαν διά τοῦ πα­ρα­δείγ­μα­τος τῆς συ­νε­ποῦς χρι­στι­α­νι­κῆς τους

Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά ἤ­θε­λα νά δι­α­τυ­πώ­σω δη­μό­σια μί­α δέ­σμη προ­τά­σε­ων γιά τό φλέ­γον θέ­μα τῆς «ἀ­πα­γό­ρευ­σης» νά τε­λοῦμε τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί κά­θε ἄλ­λη ἱ­ε­ρο­πρα­ξί­α,ἡ ὁ­ποί­α ἐ­πι­βλή­θη­κε

  Σᾶς ἀνακοινώνονυμε ὅτι τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες πλήρης ἡμερῶν ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ ὁ πολιός Γέροντας Ἀρχιμ. π. Βασίλειος Τζοβλᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν διακόνησε τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Ὁ π. Βασίλειος γεννήθηκε στή Χαλκίδα τό 1922. Διάκονος

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος στήν Ἀργυρούπολη. Κατά τή θεία Λειτουργία προέβη καί στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Σπυρίδωνος Παφτούνου. Ὁ π. Σπυρίδων