Παρουσίαση των εργασιών αποκατάστασης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρό μεσημβρινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 8ης/21ης Ἰουλίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ  Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἡ παρουσίασις τοῦ ἐν ἐξελίξει ἔργου τῆς Ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ διενεργουμένου συμφώνως πρός ἐκπονηθεῖσαν μελέτην τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ὑπό τῆς συντονιστρίας τοῦ ἔργου τούτου καθηγητρίας κας Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Ἡ παρουσίασις αὕτη ἐγένετο εἰς τά μέλη τῆς Steering Committee (Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς), παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου καί τῶν συνοδῶν αὐτοῦ π. Μακόρα καί π. Σεργίου καί τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα π. Σαμουήλ καί π. Κουριόν. Εἰς τά μέλη τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς καί τούς Ἐκπροσώπους τῶν τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων ἡ κα Μοροπούλου ἐπαρουσίασεν ἐπί ὀθόνης ὅλας τάς πτυχάς τοῦ ἐπιτελουμένου ἤδη ἔργου καί τούς τρόπους θεραπείας καί ἀποκαταστάσεως  τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου διά τῶν ἐνδεδειγμένων ἐπιστημονικῶν μεθόδων καί καταλλήλων ὑλικῶν ἀποκαταστάσεως .

Ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος ὑπῆρξε ἡ ὑπό τῆς καθηγητρίας παρουσίασις τῶν εὑρημάτων, τά ὁποῖα ἀποκαλύπτει ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν ὀρθομαρμαρώσεων καθώς καί ἡ ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀνακύπτουν βάσει τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως καί ἀποτιμήσεώς των ὑπό τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ε.Μ.Π.

Εἰς τήν β’ φάσιν τῆς παρουσιάσεως ταύτης ὁ κ. Μορόπουλος Νικόλαος ὡς Manager τοῦ ἔργου   ἐπαρουσίασεν τάς ἄχρι τοῦδε γενομένας δωρεάς διά τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τοῦ ἔργου καί τάς ἀπαιτουμένας εἰσέτι διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τούτου, ἡ ὁποία στοχεύεται πρό τοῦ Πάσχα τοῦ ἑπομένου ἔτους 2017 .

Ἐν συνεχείᾳ τῆς παρουσιάσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος συνεσκέφθη μετά τοῦ Κουστωδοῦ καί τῶν συνοδῶν αὐτοῦ καί τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου  τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰς συνεδρίασιν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Κουστωδῶν τοῦ Παναγίου Τάφου. 

Μπορεῖτε νά δεῖτε τήν πλήρη παρουσίαση τῶν εργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου πατῶντας ΕΔΩ

Διά τῶν εὐλογιῶν καί τῆς ὁμοψυχίας τῶν τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τό ἔργον συνεχίζεται.

08 01-1 06 09 07 01 05 04

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin