Ανακοινωθέν της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης για το Ορφανοτροφείο και τον Μητροπολιτικό Ναό
1 Αυγούστου 2016 Κοινοποιήστε

Ανακοινωθέν της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης για το Ορφανοτροφείο και τον Μητροπολιτικό Ναό

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σχετικὰ μὲ τα γεγονὀτα τῶν τελευταίων ἡμερῶν ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸν χῶρο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου «Μέγας Ἀλέξανδρος» καθὼς καὶ στὸν ἱερὸ Μητρο-πολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ γνωρίζει τὰ κάτω-θι:
Τὸ πρωΐ τῆς Τετάρτης 27 Ἰουλίου 2016 ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἐκένωσε τὸ παλαιὸ καὶ κατεδαφιστέο κτίριο (ἐρείπιο) τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου «Μέγας Ἀλέξανδρος» ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γρηγ. Λαμπρά-κη στὴν Ἄνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, καὶ ἀμέσως ἄρχισε ἡ κατεδά-φισή του σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἄδεια κατεδαφίσεως τῆς Πολεοδο-μίας Θεσσαλονίκης ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ καιρό. Μὲ ὅλες τὶς νόμιμες διαδικασίες καὶ τὶς σχετικὲς ἐνέργειές μας, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στὸ οἰκόπεδο αὐτό, ποὺ μᾶς παρεχωρήθη κατὰ χρήση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγιείας, θὰ ἀνεγερθῇ σύντομα τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵ-δρυμα Χρονίως Πασχόντων καὶ ΑμεΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑ-ΘΡΟΝ» ποὺ θὰ προσφέρῃ πολλὰ στὴν κοινωνία μας καὶ στὴν εὐρύ-τερη περιοχὴ μὲ τὴν περίθαλψη καὶ φροντίδα συνανθρώπων μας ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας.

Δυστυχῶς, τὴν Κυριακὴ 31 Ἰουλίου τὸ πρωΐ καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, ὁμάδα ἀγνώστων ἀτόμων εἰσέβαλε στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ φωνά-ζοντας καὶ σκορπῶντας ἔντυπα μὲ διάφορα συνθήματα καὶ διέκοψε προσωρινὰ καὶ γιὰ λίγη ὥρα τὴν ἀκολουθία δημιουργῶντας σύγχυση. Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἐν λόγῳ ἀτόμων καὶ χωρὶς ἄλλες συνέπει-ες ἐτελείωσε ἡ Θ. Λειτουργία. Αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς γιὰ τὰ χρονικὰ φαινόμενο στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἑλλάδα μας μᾶς ἐλύπησε καὶ μᾶς προβληματισε.

Ὡς Ἐκκλησία ὀφείλομε μόνον νὰ ὑπενθυμίσωμε τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσθηκαν στὴν ἐκκλησία, μετὰ τὴν ἀπο-χώρηση τῶν ἀτόμων αὐτῶν, κατὰ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα : «εὐλο-γεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε».
Τὸ ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσφορὰ πρὸς ὅλους τῆς ἀγάπης τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ποὺ εἰρηνεύει καὶ δὲν δι-χάζει τοὺς ἀνθρώπους. Ἀντίθετα δημιουργεῖ προϋποθέσεις συν-εργασίας μὲ ὅλους γιὰ ἔργα ἀγαθὰ πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment