Η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Τετάρτην, 8ην / 21ην Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός ἐχαρίσατο τήν Θεοτόκον εἰς τούς πρῴην ἀτέκνους γονεῖς αὐτῆς Ἰωακείμ καί Ἄνναν διά τήν ἔνθερμον πίστιν καί προσευχήν αὐτῶν καί ὡς δῶρον πρός τήν ἀνθρωπότητα ὅλην, διότι ταύτην προώριζεν, ἵνα γεννήσῃ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα τόν Μονογενῆ Υἱόν Αὐτοῦ, τόν Λυτρωτήν καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α. Εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου κ. Ἑλένης διά παρακολουθήσεως ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός  ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων .

 

Β. Εἰς τήν κωμόπολιν τῆς Μπετζάλλας, εἰς τόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου διά πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας,  τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου καί τῶν ἱερέων ἐφημερίων π. Γεωργίου, π. Παύλου καί π. Ἰωσήφ καί διά ψαλμῳδίας τῆς χορῳδίας τῆς Μπετζάλλας καί παρακολουθήσεως πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς πόλεως.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος καί ἡ Κοινότης τῆς πόλεως ἐδεξιώθησαν μέ κέρασμα τήν Ἀρχιερατικήν  συνοδείαν εἰς τήν  παρακειμένην τῷ Ναῷ αἴθουσαν.

Γ. Εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἐνταῦθα προεξῆρξεν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐφημερίων Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου, Ἀρχιμανδρίτου π. Παρθενίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου ὡς προεξάρχοντος Ἱερέως, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος ἐν κατανύξει ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν εἰς τό ἡγουμενεῖον.

09 13 17 18 02 20 21 04 05 10

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα