Πραγματοποιήθηκε η 11η Ολομέλεια του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής
Κοινοποιήστε

Πραγματοποιήθηκε η 11η Ολομέλεια του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής

Τήν Πέμπτην 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου 2016, ἡ 11η Ὁλομέλεια τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐδέχθη καί ἐνέκρινε θέματα διορισμῶν νέων προσώπων εἰς τάς λειτουργίας αὐτοῦ παρ᾽ ἑκάστης Οἰκογενείας.

Αἱ προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, γενόμεναι δεκταί καί ἐπικυρωθεῖσαι ὑπό τῆς Ὁλομελείας, ἔχουν ὡς ἕπεται:

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας ὡρίσθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης ὁ 10ος καί μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ταύτης εἰς τό Σ.Ε.Μ.Α. ὁ Ἐπίσκοπος Χρυσουπόλεως κ. Κωνσταντῖνος καί ὁ καθηγητής Dr. Michel Abs.

Τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας μετέχει διά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί Πάπα Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου ὡς Προέδρου τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς τό Σ.Ε.Μ.Α. καί ὡς μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ ὡρίσθησαν ὁ Μητροπολίτης Ἑρμουπόλεως κ. Νικόλαος καί ὁ Μητροπολίτης Ἄκκρας κ. Νάρκισσος.

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡρίσθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, μέλος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, μέλη δέ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος καί ἡ Διευθύντρια τοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμμάν δ/ς Οὐαφάα Κσούς.

Πρόεδρος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, μέλος δέ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ ὁ Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Νικολάου καί βοηθός Γενικοῦ Γραμματέως (Associated General Secretary) ὁ κ. Μιχαήλ Σπύρου.

Κατά τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Προεδρεύοντος (Moderator) τῆς Σχετικῆς Ἐπιτροπῆς τό Μήνυμα τῆς Ὁλομελείας, τό ὁποῖον ἐσχολιάσθη, ἐτροποποιήθη καί ἐνεκρίθη, ἀναρτώμενον ἐνταῦθα ἀραβιστί-ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: www.mecc.org, καί περιλαμβάνον τάς ἑξῆς κεντρικάς θέσεις, ἤτοι ὅτι ἡ Μέση Ἀνατολή καί ἰδίᾳ ἡ Ἁγία Γῆ εἶναι ἡ γῆ γενέτειρα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ γῆ ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνάρξεως τῆς ἱστορικῆς καί σωστικῆς πορείας αὐτῆς πρός τόν κόσμον.

Ὡς γῆ τοιαύτη καί λίκνον τοῦ Χριστιανισμοῦ, δέον ὅπως κατοικῆται ὑπό τῶν Χριστιανῶν, βοηθουμένων ὑπό τῶν κρατῶν, εἰς τά ὁποῖα κατοικοῦν, εἰς τάς συνθήκας διαβιώσεως αὐτῶν καί προστατευομένων ἐκ τῶν εἰς βάρος αὐτῶν κινουμένων διωγμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων καί μάρτυρες ὑπάρχουν ἔτι καί σήμερον.

Κατοικοῦντες οἱ Χριστιανοί εἰς τάς γενετείρας αὐτῶν, ἀποβαίνουν ὠφέλιμοι διά τά κράτη αὐτῶν, γενναῖοι πατριῶται, καλλιεργοῦν τόν διάλογον συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης καί συμβιώνουν μετά τῶν Μουσουλμάνων συμπολιτῶν αὐτῶν καί ἀποτελοῦν γέφυραν διαλόγου εἰς τόν πολιτικόν διάλογον Ἰσραήλ καί Παλαιστίνης.

Οἱ Χριστιανοί ἀπολαμβάνουν ἰδιαιτέρας προστασίας παρά τοῦ Βασιλέως καί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἰορδανίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει τήν προστασίαν τῆς διαφυλάξεως τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ καί δή τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὡς Χριστιανικοῦ προσκυνήματος καί τοῦ Τεμένους τοῦ Ὀμάρ ὡς Μουσουλμανικοῦ.

Διά τήν προστασίαν ταύτην ἐκφράζονται εἰς τό Μήνυμα εὐχαριστίαι πρός τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας καί ἀπευθύνονται εὐχαί πρός τούς Μουσουλμάνους διά τήν ἑορτήν αὐτῶν Ἀΐντ-Ἰλ-Ἄντχα.

Εἰς τό Μήνυμα γίνεται ἔκκλησις ὑπέρ παύσεως διακινήσεως οἰκονομικῶν προσφύγων, ἀνθρωπιστικῆς μεταχειρίσεως τῶν διασωθέντων ἐκ τῶν ὄντως προσφύγων ὑπό τῶν κρατῶν τῆς ὑποδοχῆς αὐτῶν καί ἔκκλησις ὡσαύτως πρός τήν Τουρκίαν διά τήν ἄρσιν τῶν ἀρνητικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς εἰς Κύπρον εἰσβολῆς καί ἑνοποιήσεως τῆς νήσου.

Ὡς Πρόεδροι τῶν Οἰκογενειῶν τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐξελέγησαν: α. Τῆς Προχαλκηδονίου Οἰκογενείας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Mar Theophilos George Saliba. β. Τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης, γ. Τῆς Εὐαγγελικῆς ὁ αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Right Rev. Dr. Habib Badr. δ. Τῆς Λατινικῆς, ὁ Πατριάρχης τῶν Χαλδαίων εἰς Βαβυλῶνα Mar Raphael Luis Sako. Γενικός Γραμματεύς ἐξελέγη καί πάλιν ὁμοφώνως ὁ Fr. Dr. Michel Jalakh.

Ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ ὁ π. Michel Jalakh ηὐχαρίστησε τήν ψηφίσασαν τοῦτον Ὁλομέλειαν καί ἐζήτησε τάς προσευχάς καί τήν συμπαράστασιν αὐτῆς διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀνατεθείσης αὐτῷ διακονίας διά μίαν τετραετίαν εἰσέτι, ὥστε τό Σ.Ε.Μ.Α. νά ἐκπληροῖ τήν ἀποστολήν αὐτοῦ τῆς εἰρήνης, συμφιλιώσεως, δικαιοσύνης καί προστασίας τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐν τέλει διενεμήθη καί ἀνεγνώσθη τό τροποποιηθέν Μήνυμα καί ἐνεκρίθη τελικῶς, εὑρισκόμενον πλῆρες εἰς τό www.mecc.org καί περιέχον τάς ὡς ἄνω μνημονευθείσας κεντρικάς ἰδέας, ἐν αἷς καί ἀναφορά εἰς τήν γενοκτονίαν τῶν Ἀρμενίων, Χαλδαίων, Ποντίων καί ἄλλων λαῶν ὑπό τῆς Τουρκίας τό 1915 καί εἰς τήν ἀπαγωγήν τῶν Ἀρχιερέων τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας μετ᾽ ἐκκλήσεως ἀπελευθερώσεως αὐτῶν καί ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος καί ἑνοποιήσεως τῆς νήσου Κύπρου.

Εἰς ἐκτίμησιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν, οἱ ἄχρι τοῦδε διατελέσαντες 4 Πρόεδροι τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἀνεγνωρίσθησαν ὡς Ἐπίτιμοι Πρόεδροι.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὡραιοτάτην εἰκόνα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐπίσης ὡραιοτάτην μικροτέραν ἀσημένιαν εἰκόνα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς ἕνα ἑκαστον τῶν μελῶν τῆς Ὁλομελείας.

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment