Δεύτερη παρουσίαση του έργου αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Σεπτεμβρίου / 7ης Ὀκτωβρίου 2016, μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐπί ὀθόνης παρουσίασις μετ᾽ ἐξηγήσεων τῆς Συντονιστρίας καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου τῶν συνεχιζομένων ἐργασιῶν τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.
Ἡ παρουσίασις αὕτη ἐγένετο πρός τά μέλη τῆς Steering Committee τοῦ ἔργου τούτου, ἤτοι τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τόν Κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραντσέσκο Πατόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πατρός Ντομπρομήρ καί τοῦ π. Δαυΐδ, τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἀρχιεπίσκοπον κ. Σεβάν Γκαριμπιάν καί τόν ἡγούμενον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἀρμενίων π. Σαμουήλ Ἀρογιάν, τόν παρεπιδημοῦντα ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Μητροπολίτην Περεγιεσλάβ, Χμελνίσκυ καί Βίσενσκυ κ. Ἀλέξανδρον, τόν κ. Χάνα Ἀμῆρε, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τούς ἐκπροσώπους τοῦ περιοδικοῦ National Geographic, τόν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον καί τούς συνεργάτας, μετόχους τοῦ ἔργου τούτου ἐκ τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Ἡ παρουσίασις αὕτη ἐμφανίζεται εἰς τό ἀναρτώμενον video, ἐν λεπτομερείᾳ, ἐν συνόψει δέ καί ἐνταῦθα, μέ κύρια σημεῖα αὐτῆς τόν ἐν τῇ ἐξελίξει τοῦ ἔργου θεωρούμενον βράχον τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἐφ ᾧ ἐτέθη τό ἄχραντον Σῶμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά ὑλικά καί τάς μεθόδους δομῆς τοῦ Κουβουκλίου ὑπό τοῦ Ἀρχιτέκτονος αὐτοῦ Κάλφα Κομνηνοῦ Μυτιλιναίου, τάς ἐφαρμοζομένας μεθόδους ἀφαιρέσεως τῶν σεσαθρωμένων-κούφων ὑλικῶν καί ἀντικαταστάσεως αὐτῶν διά τῶν καταλλήλων ὑλικῶν στερεώσεως ἐν τῇ σήμερον ἡμῶν τεχνικῇ καταστάσει, μέ ὑπογράμμισιν τοῦ γεγονότος ὅτι τό Ἱερόν Κουβούκλιον δέν εἶναι μεμονωμένον καί αὐτόνομον κτίσμα εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά συνδέεται ἀναποσπάστως μετά τῆς περιβαλλούσης αὐτό Ροτόντας, μετά τοῦ ὑπεδάφους, τό ὁποῖον εἰς τό ἄμεσον μέλλον χρῄζει ἀποκαταστάσεως, ἰδίως εἰς τό καναλικόν ὑπόγειον σύστημα αὐτοῦ, ἵνα μή ἀναβαίνῇ ἐξ αὐτοῦ ὑγρασία, βλάπτουσα ἐπικινδύνως τό Ἱερόν Κουβούκλιον.
Ἡ κα Μοροπούλου συνοψίζουσα, ὑπεγράμμισεν ὅτι στόχος τοῦ ἔργου τούτου εἶναι νά ἀποκαλύψῃ τάς δομικάς ἀξίας τοῦ μνημείου τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί νά γίνουν αἱ ἐργασίαι μέ τρόπον, ὁ ὁποῖος θά διαφυλάξῃ τοῦτο ἀκέραιον ὡς παγχριστιανικόν καί παγκόσμιον.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ καθηγητής κ. Μορόπουλος ἐπεσήμανε τά ἐναπομένοντα νά πραγματοποιηθοῦν καί τούς τρόπους πραγματοποιήσεως αὐτῶν διά τήν τελείωσιν τοῦ ἔργου, ὅπως π.χ. τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐφθαρμένων πετρῶν, καθαρισμόν αὐτῶν καί ἀντικατάστασιν αὐτῶν διά καταλλήλων πετρῶν, ὅπως ἐπίσης τό ἄνοιγμα παραθύρου πρός τόν Ἅγιον Βράχον καί ἀπηύθυνε ἔκκλησιν ἐκ νέου πρός τούς ἀρχηγούς τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων νά δημιουργήσουν τάς προϋποθέσεις συνεχίσεως τοῦ ἔργου τούτου καί διά τῆς ἐνάρξεως ὑπεδαφικῶν ἐνέσεων μέ ὅραμα τήν ἐπίτευξιν τοῦ τεθέντος στόχου τῆς τελειώσεως τοῦ συνόλου τῶν προαναφερθεισῶν ἐργασιῶν πρό τοῦ Πάσχα τοῦ ἑπομένου ἔτους 2017, ἤτοι πρό τῆς 6ης Μαρτίου τοῦ 2017 (Πάσχα τῶν Καθολικῶν).
Κατέληξε λέγων ὅτι μεγίστης σημασίας εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀναδυομένης ὑγρασίας διά τήν προστασίαν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἡ ὁποία, ἐάν δέν ἀντιμετωπισθῇ, θά δημιουργήσῃ τά αὐτά προβλήματα προσεχῶς καί ὅτι ἡ συνέχισις τῶν ἐργασιῶν τούτων δύναται νά συμβῇ μόνον διά τῆς καταβολῆς τῶν ἀπαιτουμένων κονδυλίων παρά τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί παρά τῶν εὐλαβῶν δωρητῶν.

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin