Η Κυριακή μετά την Ύψωση στην Ι. Μονή Τιμίου Σταυρού Ιερουσαλήμ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν  παράδοσιν ὅτι ἐφυτεύθη τό ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, προεξῆρξε τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ὁ φιλόπονος ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Κλαύδιος παρέθεσε τράπεζαν.

13 01 04 07 18 45 27 37 49 46 64 66 68

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin