Ουδετερόθρησκο σχολείο;

Του Φώτη Ρίζου

Πολύς λόγος γίνεται τίς τελευταῖες ἡμέρες γιά τίς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, κ. Νικολάου Φίλη. Ὁ κ. Ὑπουργός μέ περισσή αὐθάδεια ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει λόγο στά θέματα τῆς θρησκευτικῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων καί ὅτι αὐτό εἶναι ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς Πολιτείας. Διατείνεται μάλιστα ὅτι πρέπει νά δημιουργηθεῖ ἕνα οὐδετερόθρησκο σχολεῖο, ὅπου δέν θά προβάλεται κατ’ ἀποκλειστικότητα καμμία θρησκεία, ἀλλά ἀντιθέτως τά παιδιά μας θά μαθαίνουν γενικότερα στοιχεῖα γιά τό θρησκευτικό φαινόμενο. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν θά διαμορφωθεῖ σέ θρησκειολογία, οἱ μαθητές θά διδάσκονται στοιχεῖα ἀπ’ ὅλες τίς ὑπάρχουσες θρησκεῖες καί ἁπλῶς θά δίδεται μία ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ὀρθοδοξία. Καί αὐτή θά παραδίδεται ὄχι ὀμολογιακά, κατηχητικά, ἀλλά στήν πολιτισμική της διάσταση. Ἐξ ἄλλου, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἴδιος ὁ κ. Ὑπουργός, ἀλλά καί ἡ λοιπή πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, ἡ ἐλληνική κοινωνία εἶναι πλέον πολυπολιτισμική. Γι’ αὐτό καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων σημειώθηκε μία ὕπουλη προσπάθεια νά ἀφαιρεθεῖ ἡ πρωινή προσευχή, μέ μία διφορούμενη ἐγκύκλιο.

Ἀλήθεια κ. Ὑπουργέ; Αὐτή νομίζετε ὅτι εἶναι ἡ πραγματικότητα στήν ἑλληνική παιδεία; Μᾶλλον σᾶς πληροφόρησαν λανθασμένα! Ἤ μᾶλλον προσπαθοῦν ὁρισμένοι ἰδεοληπτικοί καθηγητές πανεπιστημίων, διορισμένοι καί σέ Ἐθνικές Ἐπιτροπές διαλόγου γιά τήν Παιδεία, νά σᾶς κατευθύνουν σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια! Ὄχι κ. Ὑπουργέ! Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἔχει σαφῶς τήν εὐθύνη νά φέρνει εἰς πέρας τήν γενικότερη ἐκπαίδευση τῶν παιδιών μας, ἀλλά καί στήν θρησκευτική της διάσταση. Να παιδαγωγεῖ τά νεαρά βλαστάρια τοῦ τόπου μας, σύμφωνα μέ τό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας, καί ὅπως ἐκπορεύεται καί ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁπωσδήποτε πρέπει νά παραμείνει ὀρθόδοξο, ὅπως ἦταν μέχρι τώρα. Παράλληλα δέ νά παρέχει κάποιες γνώσεις γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες, ὅταν τά παιδιά μας θά βρίσκονται στήν κατάλληλη ἡλικία καί θά ἔχουν ἀναπτύξει κάποια κριτική ἰκανότητα. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ὡς φιλόστοργη Μητέρα ἐνδιαφέρεται καί ἔχει λόγο γιά τό τί συμβαίνει στά παιδιά της. Σεβόμαστε καί τούς μαθητές ἄλλης ἐθνικότητος, διαφορετικῶν θρησκειῶν, ἀλλά θά πρέπει κι ἐκείνοι καί οἱ οἰκογένειές τους νά σέβονται τήν δική μας θρησκευτική καί πολιτισμική μας παράδοση. Ἐπιθυμοῦμε τά παιδιά μας νά παίρνουν ἄρωμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί στά σχολεῖα μας, νά λαμβάνουν χριστιανική ἀγωγή. Καί κατόπιν ἐλεύθερα νά ἐπιλέξουν ἄν θέλουν νά ἀκολουθήσουν τόν δρόμο τῆς ζωῆς πού μέ πολύ ἀγάπη προτείνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τόν λαό, ἀλήθεια, τόν ρωτήσατε; Πῶς ἔτσι αὐθαίρετα κάνετε τέτοιες θεμελιώδεις ἀλλαγές, χωρίς τήν γνώμη μας; Δέν θέλουμε καθεστωτικές ἀντιλήψεις καί ἐνέργειες, ἰδίως στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδείας! Ἄς βγουν οἱ βλαβερές κομματικές ἰδεολογίες ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Σεβαστεῖτε τήν θρησκευτική συνείδηση καί τό χριστιανικό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων! Ἀφῆστε στήν θέση τους τήν προσευχή, τίς ἅγιες εἰκόνες στίς αἴθουσες τῶν σχολείων ἤ τούς ἐκκλησιασμούς τῶν μαθητῶν. Βελτιῶστε τό μάθημα, δεχόμενος τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, διορίστε καθηγητές θεολόγους ὑπεύθυνους, κατάλληλους, μέ φόβο Θεοῦ, πού θά ἐμπνέουν καί δέν θά τό μετατρέπουν σέ «ὥρα τοῦ παιδιοῦ». Γιατί δέν ἀλλάζετε τό περιεχόμενο τῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας καί στά μειονοτικά μουσουλμανικά σχολεῖα ἤ στά παιδιά τῶν Ἑβραίων πολιτῶν τῆς χώρας μας. Τολμῆστε, ἄν μπορεῖτε! Γιατί τόσος ρατσισμός ἐναντίον τῆς τῆς Ὀρθοδοξίας; Δἐν θέλουμε οὐδετερόθρησκα σχολεῖα, πού θά δημιοργοῦν ἀγράμματους, ἄθεους, ἀνιστόρητους καί χειραγωγίσιμους ἀνθρώπους, ἀλλά σχολεῖα ἀνεξίθρησκα, πού θά διδάσκουν τήν ἑλληνοχριστιανική παιδεία στά παιδιά μας σέ ὅλο τῆς φάσμα καί τό μεγαλεῖο της! Ζητοῦμε σχολεῖα, ὅπως τό ζητοῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀπό τούς συμπατριῶτες τῆς ἐποχῆς του∙ «νά μοῦ χαρίσετε ἕνα σχολεῖο γιά τά γράμματα τοῦ Χριστοῦ»!

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin