Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου προς τον Οικ. Πατριάρχη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πάπας πρός τόν Πατριάρχην 
Εὐγενεῖ φροντίδι τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσιατούρας τοῦ Βατικανοῦ ἐλήφθη εἰς τά Πατριαρχεῖα τό κάτωθι Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου: 
«Ἁγιώτατον Βαρθολομαῖον
Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
Ἦτο ἀφορμή μεγάλης χαρᾶς δι᾿ ἐμέ κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας ἐν Ἀσσίζῃ νά δυνηθῶ νά ἐκφράσω προσωπικῶς εἰς τήν Ἁγιότητά Σας τά συγχαρητήριά μου ἐπί τῇ εἰκοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Σας ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Σᾶς διαβεβαιῶ, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, περί τῆς πνευματικῆς ἐγγύτητός μου ἐπί τῇ σημαντικῇ ταύτῃ ἐπετείῳ, καθώς ἑνοῦμαι μεθ᾿ Ὑμῶν ἐν δοξολογικῇ προσευχῇ πρός τόν Θεόν Πατέρα, πηγήν πάσης ἀγαθωσύνης, διά τάς δαψιλεῖς εὐλογίας ἅς ἐπεδαψίλευσεν εἰς τήν ζωήν καί τήν διακονίαν Σας καί, δι᾿ Ὑμῶν, εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
Ἐκφράζων τάς καλυτέρας ἐγκαρδίους εὐχάς μου διά τήν ὑγείαν καί τήν πνευματικήν Σας εὐεξίαν, ἐπαναλαμβάνω πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα τά αἰσθήματα τῆς σταθερᾶς ἐκτιμήσεως καί φιλίας μου, καί εὐχαρίστως ἀνταλλάσσω μετ᾿ Αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐν Κυρίῳ.
19 Ὀκτωβρίου 2016
Πάπας Φραγκῖσκος 
* * *
Ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἔλαβε πλεῖστα ὅσα συγχαρητήρια μηνύματα ἀπό Μακαριωτάτους Προκαθημένους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν, Ἱεράρχας καί λοιπούς κληρικούς καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί Ἀρχηγούς Κρατῶν καί ἄλλας πολιτικάς προσωπικότητας, εἰς οὕς πάντας ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ διά τάς εὐχάς καί προσευχάς των ὑπέρ Αὐτοῦ καί διά τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
– Ἀντιπροσωπείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Ἀγγελίδου, Ἄρχοντος Πριμηκηρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑποβαλοῦσαν τά σέβη καί τά εὐλαβῆ συγχαρητήρια τῆς οἰκογενείας τῶν Μεγαλοσχολιτῶν ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
– Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μενιδιάτην, ἐκ Μεγάρων, καί κ. Κοσμᾶν Καρτεζίνην, ἐκ Πατρῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῶν γονέων της Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κανναούρου καί Εὐγεν. κ. Μαρούλας, ἐκ Κύπρου.
– Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Δημήτριον Κομνηνόν καί τόν υἱόν αὐτοῦ Νικόλαον, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν ἐπί ἐκζητήσει τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας διά τήν ἐπικειμένην βάπτισιν αὐτοῦ.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμιρζάν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσεχῶς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
– Τόν Ἐλλογ. κ. Φίλιππον Φιλιππίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Τσακατάρα, Ἐκπαιδευτικούς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Βασιλικῆς.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ μουσείου «Kifidis», τήν Παρασκευήν, 28ην τ.μ.
Φως Φαναρίου
Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin