Αγιασμός στο ιατρείο χρονίων νευρολογικών παθήσεων «Άγιος Λουκάς» στη Βέροια (ΦΩΤΟ)
22 Νοεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Αγιασμός στο ιατρείο χρονίων νευρολογικών παθήσεων «Άγιος Λουκάς» στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως ο Ιατρός» που λειτουργεί στον 6ο όροφο στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Βενιζέλου 29 (ύπερθεν του Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος».
Μετά τον αγιασμό ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους ενώ ομίλησε και η ΔΙευθύντρια του Κέντρου κ. Βασιλική Κώστα, Καθγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Στον αγιασμό παρέστησαν και οι αρχιερείς – εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών κατά τις οερτές για τα 1100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Κλήμη Αχρίδος.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ
Μία ἀπό τίς δράσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, εἶναι καί αὐτή τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου χρονίως νευρο­λο­γικῶς πασχόντων «Ὁ ἅγιος Λουκᾶς», τό ὁποῖο λειτουργεῖ πολ­λά χρόνια τώρα στή Βέροια ἐξυπη­ρε­τώντας ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας πού ἀν­τιμετωπίζουν τέτοια προβλή­μα­τα καί καλύπτοντας ἕνα κενό τό ὁποῖο δυστυχῶς δέν κα­λύπτεται ἀπό τίς κρατικές δομές πε­ριθάλψεως καί τοῦ ὁποίου τή λειτουργία γιά φέτος ἐγκαινιά­ζου­με σήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγια­σμοῦ.
Ὅπως πολλοί γνωρίζετε καί ὅπως ἐπαναλαμβάνω κάθε φορά, ἡ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ Κέντρου στηρίζεται στήν ἐθελοντική προσ­φο­ρά ἀγάπης τῆς καθηγη­τρί­ας τῆς Ἰα­τρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νί­κης κ. Βα­­σιλικῆς Κώστα, πού παρά τίς πολλές της ὑποχρεώσεις στή Θεσσαλονίκη μέ πολλή ἀγάπη στηρίζει αὐτή τήν προσπάθειά μας καί μέ τήν προσωπική της παρου­σία καί μέ τήν ἐπιστημονική της κατάρτιση. Στηρίζεται ὅμως τό Κέντρο μας καί στή βοήθεια καί τή σύμπραξη τῶν Ἐθελο­ν­τριῶν ἀδελ­­φῶν τοῦ Πα­ραρ­τή­μα­τος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ τῆς πόλεώς μας, πού προσφέρουν ἀνε­κτίμητες ὑπη­ρεσίες στούς πάσχο­ντες συναν­θρώ­πους μας καί στίς οἰ­κο­γέ­νειές τους πού ἔχουν με­γάλη ἀνά­γκη ἀπό τή στήριξη καί τή βοή­θεια πού προσ­φέρει τό Ἰα­τρικό Κέντρο τῆς Μη­τροπόλεώς.
Ἡ προσφορά αὐτή μπορεῖ βέβαια νά μήν καλύπτει ὅλες τίς ἀνάγκες πού ὑπάρχουν εἶναι ὅμως μία προσπάθεια πού κάνει ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας μέ τή συμπα­ράσταση τῶν συνεργατῶν της γιά νά ἀνα­κου­φίσουμε ὅσο μποροῦμε τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας καί νά διευκολύνουμε καί τούς οἰκείους τους ὥστε νά μποροῦν νά βοη­θή­σουν καί νά στηρίξουν καί ἐκεῖνοι μέ τή σειρά τους καλύτερα τούς πάσχοντες συγγενεῖς τους.
Ἐπιπλέον ἡ λειτουργία τοῦ Κέ­ντρου μας δίνει ἕνα μήνυμα αἰσιο­δο­ξίας καί ἐλπίδας ὅτι μέ τήν ἀλ­λη­λεγγύη, μέ τήν ἐθελοντική καί ἀνιδιοτελή προσφορά ἀγάπης μπο­ροῦμε στή δύσκολη αὐτή ἐπο­χή τῆς κρίσεως πού περνᾶμε νά κάνουμε πολλά. Δίνει τό μή­νυμα ὅτι, ὅταν ὁ ἕνας εἶναι πρό­θυ­μος νά ἁπλώσει τό χέρι του στόν διπλανό του, κανείς δέν εἶναι μό­νος, κα­νείς δέν εἶναι ἀβοή­θη­τος, ἀλλά ὅλοι εἴμαστε μαζί, ἑνωμένοι ὡς μέλη τοῦ ἴδιου σώματος, τοῦ σώ­ματος τοῦ Χριστοῦ.
Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ἐνάρ­ξεως τῆς λειτουργίας τοῦ Κέ­ντρου μας θέλω νά εὐχαρι­στήσω καί πάλι τήν καθηγήτρια κυρία Κώ­στα, τίς ἐθελόντριές μας καί ὅσους στηρίζουν μέ κάθε τρόπο καί αὐτή τήν προσπάθεια καί νά εὐχηθῶ ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φερουπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ νά σᾶς ἀνταποδίδει τήν ἀγάπη σας καί τήν προσφορά σας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία του.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Μ. Βεροίας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment