Η Θρησκεία παράγων συντηρήσεως της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Tήν Πέμπτην, 21ην Ὀκτωβρίου /3ην Νοεμβρίου 2016, ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος ἡ Κεντρική Συνάντησις τῆς Δημοκρατικής Παρατάξεως Μηχανικῶν (ΔΗ.ΠΑ.Μ.), παρουσίᾳ ὅλων τῶν ἐντεταλμένων ἐκπροσώπων νέων καί παλαιῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν καθηγήτριαν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συντονίστριαν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ἡ κ. Μοροπούλου ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐν Ἀθήναις τήν πραγματοποιηθεῖσαν Συνάντησιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐπιμελητηρίου καί εἰς τάς ἐν Κύπρῳ δύο Συναντήσεις τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος καί Κύπρου, μέ θέμα τήν προστασίαν τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί εἰς αὐτήν τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 2016, μέ θέμα τήν προστασίαν τῆς παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί ὑπεστήριξε τάς θέσεις αὐτῆς καί τῆς ΔΗ.ΠΑ.Μ. περί τῆς ἐντάξεως τῆς θρησκείας εἰς τούς παράγοντας καί τάς ὀργανώσεις ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς χρέος τήν διαφύλαξιν τῆς θρησκευτικῆς καί μή θρησκευτικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί περί τῆς προστασίας τῶν θρησκευτικῶν μνημείων.

Ὡς ἀπόδειξιν ἐμπράκτου πραγματοποιήσεως τῆς θέσεως ταύτης τῆς ΔΗ.ΠΑ.Μ., ἡ κα Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ Ἱεροῦ Βράχου αὐτοῦ καί τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀνεγερθέντος τό ἔτος 1810 Ἱεροῦ Κουβουκλίου ὑπό τοῦ Κάλφα Κομνηνοῦ τοῦ Μιτυληναίου καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, συμφώνως πρός μελέτην τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ε.Μ.Π. καί συμφώνως πρός συμφωνίαν τῶν τριῶν Μεγάλων Κοινοτήτων Ἑλληνορθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων, ὥστε τό Ἱερόν Κουβούκλιον νά καθίσταται ὄχι μόνον τόπος λατρείας καί προσκυνήσεως τῶν Χριστιανῶν ἀλλά καί τόπος συναντήσεως ὀπαδῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἐπισκεπτομένων τοῦτο καί καλλιεργουμένων δι᾽ ὅσων βλέπουν εἰς τό πνεῦμα τῆς εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συνυπάρξεως καί συμβιώσεως.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συντάσσεται μέ μιάν τοιαύτην θέσιν τῆς ΔΗ.ΠΑ.Μ. ὡς γενόμενον πρῶτος δέκτης τῶν καρπῶν αὐτῆς ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Τά Πρακτικά τῆς συναντήσεως ταύτης ἀναρτῶνται ἐνταῦθα:  Πρακτικά συναντήσεως

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin